اثر ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر عمل‌کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش اثر ژل آلوئه‌ورا بر پاسخ‌های ایمنی و عملکرد 240 قطعه جوجه‌گوشتی سویه کاپ بررسی شد. در پنج روزگی، پرنده‌ها به شش گروه تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند و مقدار صفر، 6/0، 2/1، 8/1، 4/2 و 3 میلی‌لیتر ژل آلوئه در لیتر آب آشامیدنی هر تیمار به طور دایم (5-42 روزگی) اضافه شد. افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی محاسبه شد. به منظور بررسی پاسخ‌های ایمنی سلول در روز 16، مقدار mL 1/0 محلول فیتوهماگلوتینین (mg/mL 2/0) به سه پرنده از هر تکرار به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت بعد از تزریق اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی ایمنی هومورال، 1/0 میلی‌لیتر محلول 25% گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در روزهای هشت و 22 به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن تام، IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 21، 28، 35 و 42 تعیین شد. نتایج نشان داد که در کل دوره، شاهد واجد کمترین افزایش وزن روزانه (g/day 94/53) و بیشترین ضریب تبدیل خوراک (82/1) بود (05/0PP). در روز 42، عیار پادتن IgM (3/1)، IgG (3/2) و تام (5/3) شاهد کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>P)؛ بنابر این افزودن ژل آلوئه‌ورا به آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی موجب بهبود عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe gel on the performance and immune system of broiler

نویسندگان [English]

  • Mohammad Roostaei-Ali Mehr
  • Zahra Hassanbeigy
  • Mahoud Haghighian-Roudsari

چکیده [English]

An Experiment was conducted to evaluate the effect of Aloe gel on the performance and immune responses of 240 day-old broilers cobb strain. Chicks were divided into six groups and each group into four subgroups on day 5 post hatch. The amount of zero (A0, control), 0.6 (A0.6).1.2 (A1.2), 1.8 (A1.8), 2.4 (A2.4) and 3mL/l (A3) Aloe gel were added to drinking water of each group up to day-42. Feed intake, daily live weight gain and feed conversion ratio were calculated every week. To evaluate cellular immune responses, 0.1= mL (0.2 mg/mL) phytohemagglutinin-p was injected intradermal in the skin fold of wings (day 16) and thickness of skin were measured 24 and 48 hours post-injection. Sheep Red Blood Cell (SRBC) 25% (0.1 mL) were injected in the breast muscle on days 8 and 22 to investigate humoral immune responses, and IgM, IgG and total antibody against SRBC was determined on days 21, 28, 35 and 42 using agglutination test. Results indicated that the highest of feed conversion ratio (1.82) and lowest of live weight gain (53.94 g/day) were obtained from control during whole period (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-Humoral immunity-Cellular immunity-Aloe gel-Broiler-