بررسی کارایی آزمایش‌های HI و ELISAو مقایسه‌ی آن‌ها با تابلوی خونی در چالش با ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) و گامبورو در شترمرغ

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به بررسی تجربی نتایج سرولوژی آزمایش ممانعت از هماگلوتینین (HI) و الایزا و مقایسه‌ی آن‌ها با تابلوی خونی در شترمرغ در چالش با ویروس آنفلوانزا (H9N2) و ویروس گامبورو پرداخته شده است. هشت جوجه شترمرغ با سن 1 ماه تهیه شده و در دو گروه 4 قطعه‌ای قرار گرفتند سپس به گروه یک ویروس گامبورو و به گروه دو ویروس آنفلوانزا تلقیح شد. در 2 روز قبل و 11 و 21 روز پس از چالش از گروه یک و 2 روز قبل و 7 روز پس از چالش از گروه دو نمونه‌ی سرم گرفته شد. گسترش خونی در 2 روز قبل و 3، 11 و 21 روز پس از چالش از گروه یک و 2 روز قبل و 7 و 18 روز پس از چالش از گروه دو تهیه شد و پس از انجام آزمایش‌ها، نتایج با استفاده از نرم‌افزار Sigma Stat ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری شد. در گروه دو، عیار پادتن در روز 7 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش افزایش معنی‌داری نشان داد. در گروه یک، عیار پادتن در روز 21 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش و روز 11 پس از چالش افزایش معنی‌داری داشت. در تابلوی خونی هر دو گروه در هیچ‌یک از زمان‌ها تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. این پژوهش نشان داد ویروس گامبورو در شترمرغ‌ها عفونت ایجاد کرده و تولید پادتن را تحریک می‌کند ولی تأثیری بر تابلوی خونی ندارد. آزمایش HI و الایزا به‌‌ترتیب برای تشخیص آلودگی به ویروس‌های آنفلوانزا و گامبورو در شترمرغ پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficacy of HI and ELISA tests and comparing them with CBC in challenge with AI (H9N2) and IBD Viruses in ostrich

نویسندگان [English]

  • Hajar Parsakiya
  • Abdolkarim Zamanimoghadam
  • Mansur Mayahi
  • Hasan Nili

چکیده [English]

In this experimental study, serologic results and CBC of ostrich infected with Infectious Bursal Disease (IBD) and Avian Influenza (AI) H9N2 have investigated and compared. Eight ostrich chicks (one months) were prepared and randomly divided in two equal groups. Group 1 received IBD virus and group 2 received AI (H9N2) virus. In group 1, sera sampling was done on 2 day pre-challenge and on 11, 21 days post-challenge as well as on 2 days pre-challenge and 7 day post-challenge in group 2. The cytological smears were also supplied on 2 days pre-challenge and 3, 11, 21 days post-challenge from group 1 as well as on 2 day pre-challenge and 7 and 18 post-challenge from group 2. The results were evaluated and analyzed by Sigma Stat software. In group 1, antibody titer significantly increased on 21 day post-challenge compared to 2 day prior to challenge and 11 day post-challenge but CBC didn’t show a significant change after and before the challenges. In group 2, antibody titer significantly increased on 7 day post-challenge compared to 2 day prior to challenge but CBC didn’t show a significant change before and after the challenges. The present study showed that Infectious Bursal Disease virus infected the ostrich but didn’t have any effects on CBC. Respectively, HI and ELISA testes are useful techniques for detection of IBD and AI antibody after challenges in ostrich.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CBC-Avian Influenza virus sub type H9N2-ostrich-HI test-ELISA test-Infectious Bursal Disease-