مطالعه اثرات ویتامین E و سلنیوم بر سمیت آرسنیک و نقش آن ها در جوجه درآوری

نویسندگان

چکیده

آرسنیک جزء عناصر سمی است که به‌طور طبیعی و نیز صنعتی در محیط وجود دارد و امکان انتقال آن، از طریق آب و غذا به طیور محتمل است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آرسنیک روی جوجه‌درآوری و نیز احتمال خنثی‌سازی تأثیر آن با افزودن ویتامین E و سلنیوم انجام شد. بدین‌منظور تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تهیه و در دستگاه جوجه‌کشی قرار گرفت. در روز هفتم انکوباسیون 192 تخم‌مرغ دارای جنین زنده به چهار گروه مساوی تقسیم و مقدار یک‌دهم میلی‌لیتر از مواد مورد نظر داخل کیسه‌هوایی تزریق شد. به گروه اول (گروه شاهد) آب مقطر، به گروه دوم محلول اکسید‌ آرسنیک، به گروه سوم محلول ویتامین E و سلنیوم و به گروه چهارم محلول ویتامین E، سلنیوم و اکسید ‌آرسنیک تزریق شد. پس از تزریق، تخم‌مرغ‌ها مجدداً به دستگاه جوجه‌کشی منتقل شدند. میزان جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌ها در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. میزان جوجه‌درآوری در گروه 1، گروه 2، گروه 3 و گروه 4 به‌ترتیب برابر 92%، 67%، 98% و 83% بود. آزمون آماری نشان داد که میزان جوجه‌درآوری در گروه‌های مختلف آزمایش تفاوت معنی‌داری دارد. مشخص گردید که تزریق آرسنیک به طور معنی‌داری میزان جوجه‌درآوری را کاهش داده است و تزریق ویتامین E و سلنیوم میزان جوجه درآوری را به‌طور معنی‌داری افزایش داده است؛ همچنین میانگین وزن جوجه‌های یک روزه در گروه‌های مختلف تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of vitamin E and selenium on arsenic toxicity and the role of them in hatchability

نویسندگان [English]

  • Dariush Saadati
  • Zahra Abedi zadeh
  • Mohammad Jahantigh
  • Ahmad Azizi Moghadam

چکیده [English]

Arsenic is a toxic element that exists in mineral and industrial resources. The poultry can be contaminated with arsenic through water and food. This study was conducted to determine the effects of an in-ovo injection of arsenic on the hatchability. In addition, Influence of vitamin E and selenium to neutralize the effect of arsenic was investigated. Fertilized eggs that were obtained from a Broiler breeder farm were placed in incubator. On the seventh day of incubation, 192 embryonated eggs were divided into four groups (n=48 eggs) and 0.1 ml of solution was injected into air sacs. The eggs of group I (control group), Group II, Group III and Group IV were injected with distilled water, arsenic oxide, a blend of selenium and vitamin E and a blend of selenium, vitamin E and arsenic oxide, respectively. Then the eggs were returned to the incubator. Hatchability and weight of the newly hatched chicken were measured. Rate of hatchability in group I (control), group II (arsenic), Group III (vitamin E and selenium) and Group IV (vitamin E, selenium and arsenic) were 92%, 67%, 98% and 83%. respectively The results showed that the hatchability was significantly different between groups. It was found that injection of arsenic significantly reduced hatchability and injection of vitamin E and selenium significantly increased hatchability. Also It was found that the average weight of chickens was significantly different between groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitamin E-egg-hatching-arsenic-selenium-