بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان کیست‌های فولیکولی در گاو شیری بود. تعداد 95 رأس گاو شیری مبتلا به کیست فولیکولی در بازه زمانی 5 ماهه در گاوداری زاگرس شهرستان شهرکرد انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند؛ گروه اول 200 میکروگرم گنادرولین استات، گروه دوم 1 میلی‌گرم دینوپروستون، گروه سوم 2 میلی‌گرم دینوپروستون و گروه شاهد 2 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی در روز تشخیص کیست دریافت کردند. در 3 گروه درمانی 9 روز بعد از تزریق، حیوانات 500 میکروگرم کلوپروستنول و در گروه شاهد 2 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی دریافت کردند. گاوهایی که در بازه زمانی 7 روزه پس از تزریق کلوپروستنول فحل می‌شدند. براساس قاعده‌ی Am-Pm تلقیح و مابقی دام‌ها در روز 2±18 پس از تشخیص مجدداً معاینه شدند. به منظور اندازه‌گیری سطح سرمی پروژسترون، نمونه خون در روز اول و نهم گرفته شد.فراوانی میزان تلقیح بعد از درمان در گروه‌های درمانی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت؛ لیکن بین گروه‌های درمانی اختلاف معنی‌دار نبود. میزان آبستنی در تلقیح اول و میزان انواع مختلف کیست در بازدید بعد از درمان در بین گروه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری نداشت. سطح سرمی پروژسترون در گروه اول و سوم نسبت به گروه دوم و شاهد افزایش معنی‌داری در روز 9 داشت. با توجه به نتایج این پژوهش، پروستاگلاندین E2 با دوزهای 1 و 2 میلی‌گرم اثر قابل قبولی بر درمان کیست‌های فولیکولی در گاو شیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effects of prostaglandin E2 on follicular cyst treatment in dairy cow

نویسندگان [English]

  • Roohollah Dehqani Tafti
  • Naser Shams Esfandabadi
  • Abolfazl Shirazi
  • Taghi Taktaz Hafshejani

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effect of PGE2 on follicular cyst treatment in dairy cow. A total of 95 lactating dairy cows with follicular cyst were selected for a 5-month period from the Zagros farm in Shahrekord. The animals were randomly divided into 4 groups; the first group received 200 µg Gonaderoline Acetate, the second received 1 mg Dinoproston, the third group received 2 mg Dinoproston and finally control group which received 2 ml normal saline. Nine days later all three treatments and control groups were received intramuscular 500 µg Cloprostenol and 2 ml normal saline, respectively. Cows which showed heat in 7 days’ period after Cloprostenol injection were artificially inseminated according to Am-Pm rule and the remaining animals were re-examined at day 18 ± 2. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were collected at the first and ninth days. Submission rate was significantly higher in treatment groups compared to control group but there were no significant differences among treatment groups. In re-test of post treatments, conception rate of amongst various groups was not significantly different at the first service as well as the percent of different types of cysts. Serum levels of progesterone in the first and third groups were significantly increased compared to the second and control groups in 9 days (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prostaglandin E2-treatment-Follicular cyst-Dairy cow-