تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به‌منظور تحلیل صفات تولیدمثلی از 792 رکورد مربوط به 405 رأس گاو شیری هلشتاین که بین سال‌های 1387 تا 1393 زایش داشتند، استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل صفات فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله اولین تا آخرین تلقیح و روزهای باز از مدل خطی تکرارپذیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله اولین تا آخرین تلقیح و روزهای باز به‌ترتیب 0/80 ،52 و 1/134روز بود. میانگین حداقل مربعات صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح در گله‌ها، سال‌ها و فصول مختلف زایش تفاوت داشتند (05/0P) در حالیکه در صفت روزهای باز فقط گله‌ها و سال‌های مختلف زایش تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0 P)، اما در صفت فاصله اولین تا آخرین تلقیح، تنها اثر مؤثر بر صفت، نوبت تلقیح بود (05/0 P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of reproductive traits in Holstein dairy cows in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • narges madahi
  • hossin mehraban
  • saeid karimi dehkordi
  • ali moharrery
  • ali kadivar

چکیده [English]

In present study to evaluate reproductive traits in Holstein cows, 792 records from 405 dairy cows that calved during 2006 to 2014 were analyzed. Repeated linear model was used to statistical analysis of days to first services, interval from first to last insemination and open days. The mean values for days to first services, interval from first to last insemination and open days was 80.0, 52.0 and 134.1 days, respectively. Least-squares means in days to first service traits were different among the herds, years and season of the birth (P 0.05), while in open days' trait only herds and calving years were significantly different (P < 0.05) and the parities and calving season were ineffective on this trait (P>0.05). However, from first to last insemination trait, only the number of services affect this trait (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • null-Repeated Linear Model-Likelihood Ratio Test-Lease Square Mean-Reproduction performance-