تاثیرآلودگی ثانویه با ویروس H9N2آنفلوانزا بر گرایش و انتشار بافتی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه‌های SPF

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آلودگی ثانویه با سویه H9N2 ویروس آنفلوانزا بر گرایش و انتشار بافتی عفونت ناشی از باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) در اندام‌های مختلف جوجه‌های عاری از عوامل بیماری‌زای خاص (SPF) با استفاده از آزمایش‌های کشت، جداسازی و مولکولی بود. بدین‌منظور، شصت قطعه جوجه یک‌روزه SPF نژاد لگهورن به‌صورت تصادفی به سه گروه بیست‌تایی تقسیم و به‌صورت جداگانه در داخل ایزولاتور فشار مثبت در محل پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی کرج نگه‌داری شدند. در سن 21 روزگی، جوجه‌های گروه یک با CFU1010×1 باکتری ORT(JF810491) به روش داخل نایی و سه روز بعد با EID50 106×1 ویروس (A/Chicken/Iran/ m.1/2010) H9N2 به روش قطره چشمی و جوجه‌های گروه دو صرفاً با همان باکتری ORT به میزانCFU 10 10×1 به روش داخل نایی تلقیح گردیدند. جوجه‌های گروه سه نیز به‌عنوان کنترل، فقط PBS دریافت کردند. نمونه‌برداری از اندام‌های مختلف در روزهای 6، 8، 10، 12، 14، 16پس از آزمایش صورت گرفت. جوجه‌های گروه یک نشانه‌هایی نظیر کزکردگی، ژولیدگی پرها و کم‌اشتهایی نشان دادند، در حالیکه جوجه‌های گروه دو نشانه‌ی بالینی کزکردگی خیلی جزئی داشتند. ویروس H9N2 آنفلوانزا در جوجه‌های گروه یک از بافت‌هایی نظیر ریه، نای، بورس فابریسیوس، تیموس، طحال و لوزه‌های سکومی ردیابی شد. باکتریORT فقط در نمونه‌های نای، ریه و کبد پرندگان گروه‌های عفونی جدا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد جوجه‌های تلقیح شده با باکتری ORT در صورت ابتلا به آلودگی ثانویه با ویروس آنفلوانزا، موجب افزایش بیماری‌زایی و همچنین تشدید علایم بالینی و کالبدگشایی ناشی از باکتری ORT می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of secondary infection with H9N2 avian influenza virus on tissue tropism and dissemination of Ornithobacterium rhinotracheale in SPF chickens

نویسندگان [English]

  • Aidin Azizpour
  • Hossein Goudarzi
  • Mansour Banani
  • Masoud Moghaddaszadeh

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate effect of secondary infection with avain influenza virus subtype H9N2 on tissue tropism and dissemination of ornithobacterium rhinotracheale (ORT) bacteria and H9N2 AI virus in different organs of specific pathogen free (SPF) chickens. Sixty, one-day-old SPF chicks ‘were randomly divided into three groups. They were kept in separate positive pressure isolators. On 21st day of study, the chicks in group 1 was inoculated intratracheally with 1×1010 CFU of ORT and three days later were adminstrated intraocularly with 1×106 EID50 of the H9N2, group 2 only inoculated with ORT bacteria. Group 3 as control was inoculated with PBS’ intraocularly. The samples from various tissues were collected at 6, 8, 10, 12, 14 and 16 days post-inoculation (DPI). In group 1 chickens exhibited ruffled feathers, depression and reduced appetite, while in group 2 had minor clinical signs depression. The H9N2 AI virus was detected from lungs, trachea, bursa of fabricius, thymus, spleen and cecal tonsils of first group birds. The ORT was detected in the trachea, lung and liver of infected groups. The results showed that infected chickens with ORT under secondary infection by H9N2 AI virus cause exacerbate virulence and clinical signs and lesions of ORT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ORT-Tissue dissemination-H9N2 AI virus-SPF chickens-