ارزیابی اثر ویتامین C در افزایش عمل کرد پاسخ ایمنی هومورال و مخاطی در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، 180 قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در 4 گروه، در دو سالن جداگانه تقسیم شدند و تا 22 روزگی به شکل عادی پرورش یافتند. از 22 تا 42 روزگی گروه اول و دوم (در سالن 1)، در شرایط عادی و گروه سوم و چهارم (در سالن 2)، روزانه به مدت 8 ساعت در دمای 35 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شدند. جوجه‌های گروه اول و سوم، ویتامین C را (100 میلی‌گرم در لیتر) از 22 تا 42 روزگی دریافت کردند. تمامی جوجه‌ها واکسن‌های برونشیت و نیوکاسل را مطابق برنامه معمول دریافت کردند. نمونه‌های خون در سن 42 روزگی به‌منظور تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H:L) و سنجش IgG سرمی علیه نیوکاسل تهیه شد. شست و شوی نای و بینی به‌منظور سنجش IgA مخاطی علیه واکسن برونشیت عفونی انجام شد. سنجش IgA با روش الیزا و با آنتی گلوبولین اختصاصی برونشیت عفونی انجام شد. نتایج نشان داد استرس گرمایی حاد موجب کاهش وزن‌گیری، مصرف خوراک، تیتر HI نیوکاسل و تیتر IgA مخاطی برونشیت می‌شود و H:L و ضریب تبدیل غذایی (FCR) را افزایش می‌دهد. افزودن ویتامین C به آب آشامیدنی جوجه‌های تحت شرایط استرس گرمایی موجب افزایش وزن‌گیری، مصرف خوراک، تیتر HI نیوکاسل، تیتر IgA مخاطی علیه برونشیت و کاهش H:L و FCR می‌گردد. مطالعه اخیر نشان داد استرس گرمایی حاد، بر پاسخ ایمنی سرمی و مخاطی علیه واکسن‌های تنفسی اثرات منفی دارد و تجویز ویتامین C اثرات مفیدی بر پاسخ ایمنی مخاطی و هومورال در جوجه‌های تحت استرس گرمایی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation of vitamin C effect on mucosal and humoral immune responses in broilers, in acute heat stress

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran
  • Mohammad Mehmandoost-Esfahani
  • Abdolkarim Zamani-Moghaddam

چکیده [English]

In this study, 180 chicks were divided into 4 groups in two distinct houses and chickens were reared until 22 days old in normal condition. From 22 to 42 days old, chickens in group 1 and 2 (in house 1) were reared in normal condition and chickens in group 3 and 4 (in house 2) were reared in 35 ?C for 8 hours daily. Chickens in group 1 and 2 received vitamin C (100 mg/lit) from 22-42 days old. All chickens received ND and IB vaccines according to the routine vaccination program. Blood samples were prepared at 42 days old for determination of heterophil to lymphocyte (H:L) ratio and assaying of serum IgG against ND vaccine. All chickens slaughtered at 42 days old. The trachea and nasal lavages were used for assaying of mucosal IgA against IB vaccine. The IgA assay was done by Elisa and specific IB antiglobulin. Results showed that acute heat stress can decrease weight gain, feed intake, serum HI titer, mucosal IgA titer, and increase H:L and Feed conversion rate (FCR). Supplement of vitamin C to drinking water in chickens reared under heat stress can increase weight gain, feed intake, serum HI titer, mucosal IgA titer and decrease H:L ratio and FCR. The present study demonstrated that acute heat stress had negative effects on humoral and mucosal immune responses against respiratory vaccines and administration of vitamin C provided a useful effect on mucosal and humoral immune response in chickens reared under heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute heat stress-Broiler chicken-Mucosal immunity.-Vitamin C-