ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در تجویز نانوذرات سلنیم در بره‌ها

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر مکمل‌های سلنیم در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در بره‌ها بررسی شد. تعداد 12 بره ماده ماکویی حدوداً 2 ماهه با وزن تقریبی 20 کیلوگرم در گروه‌های 4 راسی کنترل، نانوذرات سلنیم و سلنیت سدیم به مدت 63 روز از نژاد ماکویی انتخاب شدند. این بره‌ها در مرتع تغذیه می‌شدند. بالاترین مقادیر GPX، مس و آهن در تجویز مکمل‌های سلنیم بود، اما این تفاوت بین گروه‌ها معنی‌دار نبود. مقایسه میانگین غلظت شاخص‌ها در دفعات نمونه‌گیری در بین گروه‌ها برای GPX و سلنیم در تمامی روزها معنی‌دار و برای مس و روی در معدودی از روزها معنی‌دار بود، لیکن برای وزن متفاوت نبود. درصد افزایش وزن بر اساس وزن تولد در گروه‌های کنترل نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم به‌ترتیب 2/34، 9/38 و 3/36 درصد مشخص شد که معنی‌دار نبود. مقایسه انفرادی شاخص‌ها در مجموع بره‌ها در بین گروه‌ها فقط در GPX، سلنیم و مس معنی‌دار بود. همبستگی بین وزن و شاخص‌ها فقط در نانوذرات سلنیم بین وزن/ آهن، وزن/ GPX و وزن/ سلنیم مشاهده شد. نتیجه اینکه مکمل‌های سلنیم فعالیت GPX و سلنیم را افزایش می‌دهد که در نانوذرات سلنیم برجسته‌تر است. سلنیم بر شاخص‌های مس، روی و آهن تأثیری ندارد ولی وزن نسبی بره‌ها افزایش می‌یابد. نانوذرات سلنیم با ایجاد رابطه بین وزن با GPX، آهن و سلنیم عملکرد بهتری دارد که احتمال دارد در تخمین وزن بره‌ها مفید باشد. بنابراین اهمیت نانوذرات سلنیم در حذف استرس اکسیداتیو و افزایش وزن بره‌ها مطلوب بوده و جایگزینی مناسب برای سلنیت سدیم در بره‌ها می‌تواند باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of glutathione peroxidase activity, selenium, copper, zinc, iron concentrations and weight gain following administration of selenium nano-particles in lambs.

نویسندگان [English]

  • ALIGHOLI RAMIN
  • Pedram Yaghmaie
  • Siamak Asri- Rezaie
  • Asghar Zamain

چکیده [English]

The effects of selenium supplements were investigated on blood glutathione peroxidase activity (GPX), selenium, copper, zinc, iron and weight gain. Twelve female Makuei breed, aged nearly 2 months old and weighed approximately 20 kg was studied for 63 days in 3 groups of control, nano selenium particles (NanoSe) and sodium selenite (NaSe). Mean concentrations of GPX, Cu and Fe were high in NanoSe but the differences were not significant. Among sampling time, it was significant constantly for GPX and Se, occasionally for Cu and Zn but not for weight gain. The percentages of weight gain based on birth weight in groups control, Nano SE were 34.2%, 38.9% and 36.3%, respectively, all were not different among groups and sampling times. The individual comparison of parameters in 40 lambs among groups showed differences for GPX, Se and Cu (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPX-lamb-Nano selenium particles-selenium-weight-