ارزیابی مقایسه‌ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد با استفاده از داروهای کوکسیدیواستات در مقابل عدم مصرف کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم پیشرفت‌های چشم‌گیر در زمینه‌های مختلف پرورش طیور، سالانه خسارت‌های قابل‌توجهی در اثر کوکسیدیوز به صنعت مرغداری جهان وارد می‌شود. یکی از راه‌های متداول پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز، استفاده از داروهای کوکسیدیواستات است و مقاومت در برابر این داروها در حال گسترش است. به‌منظور بررسی و مقایسه اثر کوکسیدیواستات‌های رایج در مقابل عدم استفاده از این داروها، آزمایش تجربی با روش مانیتورینگ بستر در یک گله اجداد انجام شد. دو آشیانه از یک سالن پرورش اجداد هر یک به ظرفیت 3100 قطعه جوجه یک‌روزه اجداد انتخاب و در شرایط مدیریتی کاملاً یکسان با دو جیره یکی حاوی داروی کوکسیدیواستات برای پیشگیری و دیگری فاقد دارو تغذیه شدند و تا پایان دوره، یک روز از هفته از بستر این دو آشیانه به طور مجزا نمونه‌برداری و میزان OPG (تعداد اووسیست‌ها در هر گرم از بستر) در هر هفته تعیین شد. شاخص‌های میانگین وزن، میانگین تولید، سرانه تولید، سرانه دان مصرفی و تلفات نیز به‌منظور بررسی عملکرد پرندگان این دو آشیانه بررسی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که شاخص‌های بررسی شده در دو آشیانه یکسان و حتی در برخی از این شاخص‌ها، عملکرد پرندگان آشیانه‌ای که کوکسیدیواستات مصرف نکرده بودند با ایجاد ایمنی، بهتر از آشیانه دیگر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative control of Broiler Breeder coccidiosis by using coccidiostat drugs or OPG monitoring

نویسندگان [English]

  • Mohammad Madadi
  • hamid shojaei
  • Abolfazl Ghaniei

چکیده [English]

Nowadays, despite remarkable advances in several areas of poultry production, unfortunately, coccidial infection causes huge annual economic losses, which can lead to disease in any age of poultry in the worldwide. Although, use of coccidiostats is one of common control practices, resistance to these drugs is growing. To evaluate and compare the effectiveness of common coccidiostats versus non-use of these drugs, this study was undertaken by litter monitoring of a grandparent flock. Two nests of a house each 3100 day old grandparent chicks selected, raised under same management and diet conditions, except inclusion of coccidiostats. Entire rearing period, samples are taken from litter of each nests, regularly, analyzed by McMaster method to determine litter OPG, weekly. Mean body weight, egg production, mortality and culls, and total feed consumption for both nesting birds recorded at the end of experiment. Results of this study reveals that, these parameters were the same in both groups. Although, some parameters were better in non-use of coccidiostats birds due to an autoimmunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccidiostats-Coccidiosis-Poultry-OPG.-