بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر اثر اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس که در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ذخیره شده، بررسی گردید. برای این منظور، جمع‌آوری منی از خروس‌ها (تعداد= 10) 2 نوبت در هفته انجام گرفت؛ سپس نمونه‌های با کیفیت خوب، رقیق شدند و اسید لینولنیک با غلظت‌های صفر (کنترل)، 40 (40L)، 80 (80L) و 160 (160L) میکرومولار به آن‌ها افزوده شد. به منظور بررسی اثر اسید لینولنیک بر اسپرم، حرکت پیش‌رونده رو به جلو، قابلیت زنده‌مانی‌، همچنین غلظت مالون دی‌آلدهید و ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی در محیط نگه‌‌‌داری و اسپرم در ساعت‌های صفر، 24 و 48 آزمایش اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج این پژوهش، حرکت پیش‌رونده رو به جلو در زمان‌های 24 و 48 پژوهش در گروه‌های 80L و 160L و نیز درصد زنده‌مانی اسپرم در گروه‌های 80L و 160L در ساعت 48 پژوهش بالاتر از گروه کنترل بود (05/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of enrichment with linolenic acid on the quality rooster semen stored at 4? C

نویسندگان [English]

  • Mohsen Eslami
  • abolfazl ghaniei
  • Said Norowzi
  • Elham Zadeh Hashem

چکیده [English]

The present study was designed to evaluate the effect of linolenic acid on the quality of rooster semen stored at 4? C. Semen was collected from ten roosters twice a week. Good quality ejaculates were pooled and then diluted, the semen was enriched with 0 (control), 40 (L40), 80 (L80) and 160 (L160) µM linoleate. Forward progressive motility (FPM), viability of spermatozoa, values of malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) in medium and spermatozoa were evaluated at 0, 24 and 48h. The result showed that, FPM was higher in L80 and L160 groups compared to control group at 24 and 48 h (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • rooster-sperm-semen-Linolenic acid-