پاسخ های آنتی بادی به دو واکسن تجاری امولسیون روغنی آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

بیماری آنفلوانزای پرندگان اهمیت اقتصادی و بهداشت عمومی دارد. ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در ایران بومی است،‌ لذا برای کنترل آن از سیاست واکسیناسیون استفاده می‌شود. کارایی واکسن آنفلوانزا در کنترل بیماری، کاهش خطر عفونت و کاهش دفع ویروس نقش به‌سزایی دارد؛ در نتیجه نظارت بر کارایی واکسن ضروری است. در این پژوهش پاسخ‌های آنتی‌بادی به دو واکسن تجاری آنفلوانزای پرندگان در جوجه‌های گوشتی بررسی گردید. برای این منظور 90 قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تجاری تهیه و به سه گروه تقسیم شدند. در 14 روزگی به گروه اول واکسن A، به گروه دوم واکسن B و به گروه سوم واکسنی تزریق نشد. پژوهش سرولوژیک به روش آزمون مهار هماگلوتیناسیون (HI) از روز 14 تا 49 به‌صورت هفتگی انجام گرفت. میانگین تیتر HI در هفته سوم و چهارم بعد از واکسیناسیون بین گروه اول و سایر گروه‌ها و در هفته پنجم بین گروه‌های واکسینه و گروه غیرواکسینه معنی‌دار بود (05/0>P). نتایج نشان داد هر دو واکسن 5 هفته بعد از واکسیناسیون موجب تولید بالاترین تیتر HI می‌شوند ولی این تیترها در حدی نیستند که ایمنی محافظتی ایجاد کنند؛ همچنین مشخص شد بین آنتی‌بادی مادری و ایمنی فعال تداخلی وجود ندارد، در نتیجه با توجه به این‌که واکسن‌های مورد پژوهش، تجاری هستند و کیفیت آن‌ها به‌طور منظم از سوی تولید کننده بررسی می‌شود، بنابراین احتمالا مهم‌ترین دلیل کیفیت پایین واکسن‌های مذکور شرایط نامناسب حمل و نگه‌داری واکسن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibody responses to two commercial oil emulsion avian influenza vaccines (H9N2) in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • zolfaghar rajabi
  • Ali Torabian
  • Ali Ameghi

چکیده [English]

Avian Influenza disease has economic and public health significance. Avian influenza virus subtype H9N2 became endomic in Iran. Vaccination policy is used for control of it. Efficacy of avian influenza vaccine has an important role in control of disease, decreasing risk of infection and shedding of avian influenza virus, and then monitoring vaccine effectiveness is necessary. In this research, antibody responses to two commercial avian influenza vaccines were studied in broiler chickens. For this reason, 90 one-day-old commercial broiler chicks were divided to three groups. Group one and two received vaccines A and B respectively on day 14, and group three was not received vaccine. Serologic study with hemagglutination inhibition test (HI) was achieved weekly from day 14 until 49. The mean HI titers were significantly different (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • H9N2 subtype-Avian influenza-Vaccine-Serological monitoring.-