بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با کیفیت شیر

عنوان مقاله [English]

Evaluation of milk adenosine deaminase activities in dairy cattle with subclinical mastitis and their correlation with milk quality

نویسندگان [English]

  • Saeid Nazifi
  • Mina Farzaneh
  • Masoud Haghkhah
  • Maryam Ansari-Lari
  • Mehdi Mohebbi-Fani

کلیدواژه‌ها [English]

  • cow-milk-subclinical mastitis-adenosine deaminase-