بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریزمغذی‌های خون در اطراف زایمان در بزهای نژاد سانن

عنوان مقاله [English]

The evaluation of oxidative status, some serum biochemical parameters and trace elements of Saanen goats during peripartal period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aslani
  • Sharareh Riahi
  • Abdonaser Mohebi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trace elements.-Keywords: Saanen goat-Periparturient period-Oxidative stress-