اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری

عنوان مقاله [English]

Effect of induced heat stress on some of eggs quality indices in commercial laying hens

نویسندگان [English]

  • ُShahab Bahadoran
  • Amir Dehghani Samani
  • Hosein Hassanpour
  • Abdolnaser Mohebbi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg quality-Leghorn-Heat Stress-Layer-