تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر برنامه نوری و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. برای این منظور 768 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس 308 به طور تصادفی در 6 گروه تیمار تقسیم شدند. در این مطالعه جوجه‌ها تحت تاثیر 3 برنامه نوری شامل 18 ساعت روشنایی، 20 ساعت روشنایی و 23 ساعت روشنایی و تحت تاثیر دو سطح انرژی (جیره با تراکم بالای انرژی و جیره با تراکم پایین انرژی) قرار گرفتند. در روز 35 از هر تیمار به طور تصادفی 7 نمونه خون اخذ شد و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم با دستگاه اتوانالیزور و کیت مربوطه اندازه‌گیری شد. در بین فاکتورهای سرمی اندازه گیری شده میزان گلوگز، تری گلیسیرید و پروتئین تام سرم در بین گروه‌های مختلف مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را نشان داد و گروهی که تحت تاثیر 23 ساعت روشنایی بود بیشترین میزان گلوگز و کمترین میزان تری گلیسیرید و پروتئین تام سرم را نشان داد. تراکم انرژی بر روی فاکتورهای یاد شده تاثیر معنی داری نداشت. در مقابل میزان فعالیت AST، اسید اوریک، آلبومین و گلوبولین تفاوت معنی‌داری را بین گروه‌های مورد مطالعه نشان نداد؛ همچنین مطابق نتایج اثر متقابلی بین میزان انرژی جیره و طول مدت روشنایی بر سطح فاکتورهای مذکور در سرم پرندگان مشاهده نشد. افزایش میزان گلوگز سرم در گروه تحت تاثیر 23 ساعت روشنایی می‌تواند نشان دهنده تنش بیشتر این گروه در مقایسه با سایر گروه‌های مورد مطالعه باشد که البته نیاز است در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of nutrient density and lighting regime on serum biochemical profile of broilers

نویسندگان [English]

  • saeed seifi
  • Atefeh Araghi
  • Valiallah Ebrahimnia
  • samere ghavami
  • Behrouz Dastar

چکیده [English]

The aim of this trial was to evaluate the effect of nutrient density in diet and lighting period on some biochemical parameters of broilers. A total of 768 day-old Ross 308 broiler chicks were used in an unbalanced completely randomized design with 6 groups. There were two nutrient densities: high (H) and low (L). The 3 lighting regimes were 18L: 4D, 20L: 4D, and 23L: 1D. Blood samples (7 samples from every group) were collected and serum separated for assay biochemical profile. Serum glucose, total protein, albumin, globin and uric acid were measured. The highest serum glucose and lowest triglyceride and total protein level were found in group with 23L: 1D. In contrast the lowest serum glucose level was group with 18L: 4D. Other factors for example AST, uric acid, Albumin, Globulin, Ratio of albumin to globulin were not significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood biochemical profile-Lighting regime-Nutrient density-Broiler-