بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل با روش‌های آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا

نویسنده

چکیده

مایکوپلاسما سینوویه (MS) از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری عفونی در ماکیان و بوقلمون است که موجب بیماری دستگاه تنفسی، اختلالات حرکتی، کاهش در رشد، افت تولید تخم مرغ و کاهش میزان جوجه درآوری می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی سرمی عفونت با مایکوپلاسما سینوویه و عوامل تاثیر گذار مرتبط با شیوع آن در گله‌های طیور صنعتی استان اردبیل انجام گرفت. در این مطالعه، از 36 گله طیور گوشتی تعداد 655 نمونه خون در طی سال‌های 1391 و 1392 جمع‌آوری گردید. نمونه‌های سرم جدا شده با روش‌های آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت (RSPA) و الیزا مورد آزمایش‌ قرار گرفتند. از 36 گله مورد مطالعه ، 13 گله (1/36 درصد) در آزمایش آگلوتیناسیون و 11 گله (6/30 درصد) در آزمایش الیزا مثبت بودند. از 655 نمونه سرم بررسی شده، در آزمایش‌های آگلوتیناسیون و الیزا به ترتیب 261 نمونه (8/39 درصد) و 207 نمونه (6/31 درصد) MS مثبت شدند. حساسیت، ویژگی و همبستگی آزمایش الیزا در مقایسه با آزمایش آگلوتیناسیون در گله‌های مورد بررسی به ترتیب 6/84 درصد و 5/92 درصد 352/- بود. زمستان در مقایسه با سایر فصول به‌طور معنی‌دار بیشترین میزان شیوع سرمی MS داشت (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Serological survey of Mycoplasma synoviae infection in industrial poultry of Ardabil province by using RSPA and ELISA

نویسنده [English]

  • Aidin Azizpour

چکیده [English]

Mycoplasma synoviae (MS) is an important pathogens of poultry and turkeys, and causes respiratory infection, lameness, decreased growth rate, loss of egg production and hatch reduction. This study was conducted to determine the seroprevalence of MS infection in industrial poultry of Ardabil province, northwestern Iran, and to find the possible association of prevalence of infection with some potential factors. Between October 2012 and April 2013, 655 blood samples were collected from 36 industrial flocks. Serum samples were examined by Rapid Serum Plate Agglutination (RSPA) and ELISA tests. From 36 flocks, 13 flocks (36.1%) in RSPA and 11 flocks (30.6%) in ELISA were positive. From 655 serum samples, 261 samples (39.8%) and 207 samples (31.6%) were positive in RSA and ELISA tests, respectively. In RSPA, sensitivity, specificity and correlation rate of ELISA were 84.6%, 92.5% and -0.352, respectively. The highest rate of seroprevalance with statistical difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial poultry-RSPA-ELISA-Mycoplasma synoviae-