ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ

نویسندگان

چکیده

انجماد اسپرم اپیدیدیمی اهمیت فراوانی در برنامه‌های حفاظت از گونه‌های اهلی و وحشی در معرض خطر و نیز دام‌های نر پر ارزش در معرض حذف دارد. در مطالعه حاضر با هدف دست‌یابی به یک روش بهینه‌ی انجماد و ذوب اسپرم اپیدیدیمی گوسفند، اسپرم‌های استخراج شده از ناحیه دم اپیدیدیم بیضه‌ی قوچ‌های کشتار شده در رقیق‌کننده‌ی حاوی غلظت‌های 2، 4 و 6 درصد گلیسرول منجمد شده و در دماهای 37 و 65 درجه سانتی‌گراد ذوب شدند. پس از ذوب، شاخص‌های حرکتی اسپرم‌ها با دستگاه CASA سنجیده شد. داده‌ها با مدل آماری factorial ANOVA به منظور یافتن اختلاف آماری بین اثرات اصلی غلظت گلیسرول و دمای ذوب و همچنین میان‌کنش بین اثرات اصلی (غلظت گلیسرول×دمای ذوب) تحلیل آماری شدند و به دلیل نبود یک میان‌کنش معنی‌دار، اثرات اصلی تفسیر شدند. تاثیر غلظت گلیسرول بر همه‌ی شاخص‌های حرکتی و تاثیر دمای ذوب بر اکثر این شاخص‌ها معنی‌دار بود (05/0>P). در بین غلظت‌های مختلف گلیسرول، کمترین تحرک مربوط به غلظت 2 درصد و بیشترین تحرک مربوط به غلظت 4 درصد بود (05/0>P). بین دو دمای مختلف ذوب، دمای 65 درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد بهبود معنی‌داری در اغلب شاخص‌های اندازه‌گیری شده ایجاد کرده بود (05/0>P). انجماد اسپرم‌ها در رقیق‌کننده‌ی حاوی 4 درصد گلیسرول و ذوب اسپرم‌های منجمد شده در دمای 65 درجه‌ی سانتی‌گراد بهترین نتیجه را به ‌دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ahmadi
  • Hassan Nazari
  • najmeh davoodian

چکیده [English]

Cryopreservation of epididymal spermatozoa has an important role in the conservation programs of endangered domestic and wild animal species, as well as, maintaining the genetic potential of suddenly dead valuable males. The aim of the present study was setting up an optimum protocol for the cryopreservation of ram epididymal spermatozoa. Spermatozoa extracted from the cauda epididymis of slaugtherd rams were frozen in the extenders containing 2, 4 and 6 percent glycerol and were thawed at 37 and 65?C. Post-thawing motility parameters were evaluated by CASA. The factorial ANOVA model were used to determine the statistical differences between the main effects of the glycerol concentrations, thawing temperatures and their interactions (concentration×temperature). Because a non-significant interaction was detected, the main effects (concentration and temperature) were interpreted. The effect of glycerol concentration on the all motility parameters and the effect of thawing temperature on the majority of motility parameters were significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epididymal spermatozoa
  • Glycerol concentration
  • Thawing temperature
  • Cryopreservation