تولید آمین‌های بیوژن در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تیمار شده با عصاره گیاه علف مار (Capparis spinosa)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه 120 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)تهیه شده و در شش گروه مختلف به مدت 28 روز در یخچال نگه‌داری شدند. در طی این مدت، تولید آمین‌های بیوژن (هیستامین، پوتریسین و کاداورین) در آن‌ها بررسی شد. گروه‌ها عبارت بودند از: شاهد، فیله ماهی قزل‌آلای تازه؛ تیمار1، بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده (اکسیژن 5%، نیتروزن 75% و دی اکسید کربن 20%)؛ تیمار 2: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (2/0%)؛ تیمار 3: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (5/0%)؛ تیمار 4: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (2/0%) و بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح شده؛ تیمار 5: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (5/0%) و بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح شده. از هر گروه 4 نمونه در سه تکرار و پنج بار (روزهای 0 ،7، 14، 21، 28)، برداشت و ارزیابی شد. میزان هیستامین در روز 14 نگه‌داری در یخچال در تیمارهای 3، 4 و 5 کاهش معنی‌داری نسبت به گروه‌های دیگر داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biogenic amines production in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) treated by Caper (Capparis spinosa) extract

نویسنده [English]

  • Vadood Razavilar

چکیده [English]

In this study, 120 rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss) were prepared in six different groups and stored at refrigerator 28 days. During this time, the production of their biogenic amines (histamine, putrecine and cadaverine) were assessed. The groups were included as control, fresh rainbow trout ?llet; treatment 1, packaged with modi?ed atmosphere packaging (O2 5%, CO2 20%, N2 75%); treatment 2, dipped in Caper extracts (0.2%); treatment 3, dipped in Caper extracts (0.5%); treatment 4, dipped in Caper extract (0.2) and packaged with modi?ed atmosphere packaging; treatment 5, dipped in Caper extracts (0.5) and packaged with modi?ed atmosphere packaging. From each group, 4 samples were prepared and evaluated as triplicate at five times (0, 7, 14, 21, 28 days). The amount of histamine was significantly decreased at treatments 3, 4 and 5 in day 14 of refrigerator storage compared to other groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modi?ed atmosphere
  • Caper extract
  • Rainbow trout
  • biogenic amines