بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکول‌های ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt

نویسندگان

چکیده

تکامل فولیکول‌های تخمدانی در حال رشد با عمل هماهنگ مسیر‌های سیگنالینگ متعدد تنظیم می‌شود. در این راستا و به منظور کشت آزمایشگاهی فولیکول‌های نابالغ، به‌کارگیری برخی از تحریک کننده یا مهارکننده‌های مسیرهای سیگنالینگ می-تواند در بهینه‌سازی شرایط کشت این دسته از فولیکول ها مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، تحریک رشد فولیکول‌های ثانویه (>?? میکرومتر) تخمدان گاو در محیط آزمایشگاهی با تقلید از فرایند تکوین فولیکول‌ها در شرایط درون‌تنی، تحریک مسیر‌ سیگنالینگ Akt، با استفاده از PS?? به عنوان محرک این مسیر‌ می باشد.‌ به‌همین منظور فولیکول‌های ثانویه کوچک با روش هضم آنزیمی از تخمدان‌های کشتارگاهی جدا و در چهار گروه شامل محیط کشت حاوی BSA، FBS، PS?? و حضور توأم FBS و PS?? به مدت ده روز کشت داده شدند و از نظر میزان رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه فولیکول در همه گروه-های آزمایشی طی ده روز کشت افزایش داشت (??/?>P). بیشترین رشد در گروه FBS+PS?? مشاهده شد، درحالیکه کمترین رشد در گروه PS?? بود. از طرفی دیگر، اگرچه گروه تکمیل شده با FBS سرعت رشد فولیکول را افزایش دهد، در ترکیب با PS?? موثرتر بود. در نتیجه، در شرایط مطالعه ما بهترین نتایج در رشد فولیکولی زمانی به دست آمد که محیط کشت با FBS+PS?? تکمیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the growth of bovine isolated ovarian secondary follicles with Akt signaling pathway stimulation

نویسندگان [English]

  • ُSima Hemmatian Khayyat
  • abolfazl Shirazi
  • Naser Shams Esfandabadi
  • Seyed Abbas Mirzaie
  • Hassan Nazari

چکیده [English]

In vitro ovarian follicle culture in females at the risk of losing fertility, such premature ovarian failure (POF) and in those subjected to chemo/radio therapy as well as in animals – species at risk of extinction in a promising strategy for fertility preservation. Development of ovarian growing follicles is regulated by the coordinated action of several signaling pathways. The use of some activators or inhibitors of signaling pathways is effective in optimizing the culture conditions of immature follicles. The aim of this study was examining in vitro growth of bovine ovarian secondary stage follicles (> ?? ?m) by mimicking the process of in vivo follicular development through of the Akt signaling pathway activator, PS??. Small secondary stage follicles were isolated by enzymatic digestion from slaughter ovaries by collagenase type I and Dnase I, cultured in the presence of BSA (? mg/ml), FBS (??%), Akt (?µM PS??, first ?? h of culture) or Akt + FBS (?µM PS??, first ?? h of culture + ??% FBS) for ten days and then evaluated for growth rate. The follicular size was significantly increased in all experimental groups during ?? days culture (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • In vitro culture
  • Secondary Follicles
  • Akt signaling pathway
  • PS??