ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، تاثیر برگ‌توت‌سفید بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی بررسی شد. تعداد 108 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه (راس 308) به‌طور تصادفی به 3 گروه 36 تایی با 3 تکرار تقسیم‌بندی گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کنترل و دو سطح برگ‌توت‌سفید بود که به‌ترتیب با جیره‌پایه و سطوح 05/0 و 1/0 درصد عصاره‌ الکلی برگ‌توت تغذیه شدند. متغیرهای مالون‌دی‌آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم، میزان هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L) و وزن بطن راست به مجموع دو بطن (RV/TV)، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و پاسخ ایمنی هومورال و سلولی ارزیابی شدند. نسبت RV/TV در گروه‌های برگ‌توت کمتر بود و این اختلاف در گروه برگ‌توت 1/0 درصد معنی‌داری بود (05/0>P). نسبت H/L در سطح 1/0 درصد برگ‌توت کاهش داشت (05/0>P). میزان هماتوکریت در تیمارهای برگ توت کاهش غیرمعنی‌دار داشت. میزان نیتریک اکساید سرم در گروه برگ‌توت 1/0 افزایش یافت. (05/0>P). میزان تری‌گلیسرید در سطح 05/0 و LDL-C در هر دو سطح 05/0 و 1/0 کاهش معنی‌دار و میزان HDL-C در سطح 05/0 افزایش داشت (05/0>P). میزان مالون‌دی‌آلدهید سرم در تیمارهای برگ‌توت کاهش (05/0>P) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم در سطح 05/0 برگ‌توت افزایش یافت (05/0>P). در میزان اسیداوریک، پروتئین تام و کلسترول سرم تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. ایمنی هومورال و سلولی افزایش غیرمعنی‌دار داشت. تلفات در تیمارهای برگ‌توت کاهش یافت ولی معنی‌دار نبود. مطالعه حاضر نشان داد که افزودن برگ‌توت سفید به جیره جوجه‌های گوشتی با بهبود شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و افزایش نیتریک‌اکساید، کاهش نسبت RV/TV، چربی خون و تلفات می‌تواند در پیشگیری از سندرم آسیت موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of mulberry (Morus alba) leaf ethanoic extract on blood, serum and antioxidant parameters of broiler chickens under cold stress

نویسندگان [English]

  • Milad Babaahmadi Milani
  • Abdolkarim Zamani Moghadam
  • Fariborz Khajali
  • Abdolnaser Mohebbi

چکیده [English]

In this study, the effect of mulberry leaf ethanoic extract on blood, serum and antioxidant parameters of broiler chickens under cold stress was investigated. A total of 108 one-day old broiler chickens (Ross 308) were randomly divided into 3 groups and each group included of 36 chicks with 3 replicates. Experimental treatments were: control group and two levels of mulberry leaf ethanoic extract, which respectively were fed with basal diet and levels of 0.05% and 0.1% of mulberry leaf ethanoic extract. Malondialdehyde and total antioxidant capacity of serum, PCV, heterophile to lymphocyte (H/L) ratio, right ventricle to total ventricle (RV/TV) ratio, serum biochemical factors and humoral and cellular immune responses were evaluated. The results of this study showed that RV/TV ratio was lower in mulberry leaf ethanoic extract, and this difference was statistically significant in the group 0.1% of mulberry leaf ethanoic extract (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken
  • Cold stress
  • Ascites syndrome
  • Mulberry leaf