بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ترشحات رحمی و ارتباط آن با ساختارهای تخمدانی و استروئیدهای سرم خون شتر یک‌کوهانه

عنوان مقاله [English]

Electrophoretic assay of uterine secretion?s proteins and relationship with ovariane structures and serum steroids in camelus dromedarius

نویسندگان [English]

  • najmeh Davoodian
  • Ali Kadivar
  • Mehdi Saeb

کلیدواژه‌ها [English]

  • steroids
  • electrophoresis
  • protein
  • uterine secretions
  • camelus dromedarius