بررسی اثر آرامبخشی عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثر آرامبخشی عصاره گل میخک، عصاره تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندام‌های ماهی کپور معمولی ( کبد و آبشش) بررسی شد. ??? قطعه ماهی کپور معمولی به ? تیمار ?? تایی (هر کدام با ? تکرار) تقسیم شدند (دو غلظت آرامبخشی عصاره گل میخک?? و ?? میلی‌گرم در لیتر، دو غلظت عصاره تنباکو ?? و ?? میلی-گرم در لیتر و دو غلظت تریکائین متان سولفونات یا MS??? ?? و ?? میلی‌گرم در لیتر و یک گروه شاهد مطالعه). آرامبخشی به مدت ? روز متوالی انجام شده و در روزهای ? و ? پس از شروع آرامبخشی از هر تیمار ? ماهی به طور تصادفی انتخاب گردید و نمونه‌گیری از بافت کبد و آبشش ماهیان انجام شد. که پس از تثبیت در فرمالین ده درصد و تهیه مقاطع آسیب شناسی و رنگ آمیزی مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی هیستوپاتولوژی عصاره میخک و تریکائین متان سولفونات تغییرات بافتی در کبد و ابشش ماهی ها در ارتباط با درمان مشاهده نگردید اما در گروه دریافت کننده عصاره تنباکو با دز ?? میلی‌گرم در لیتر کنده شدن سلول‌های پوششی آبشش‌ها مشاهده گردید. در مجموع با توجه به نتایج میکروسکوپی، آسیب‌رسانی بافتی عصاره گل میخک از عصاره تنباکو کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of clove, Tobacco extract and Tricaine methane sulfonate sedation on some organs of common carp

نویسندگان [English]

  • behnaz shahryari zadeh
  • rahim peyghan
  • annahita rezaie

چکیده [English]

In this study sedative effect of Clove extract and Tobacco extract and tricaine methane sulfonate (MS???) on some organs of common carp (liver and gills) was studied. ??? common carp were divided to ? groups (? Clove extract ?? mg/l and ?? mg/l, ? Tobacco extract ?? mg/l and ?? mg/l and ? tricaine methane sulfonate (MS???) ?? mg/l and ?? mg/l for ? days and one group considered as control of study). Each group had ?? fish with ? replicates. In days ? and ? after sedation ? fish from each treatment were randomly selected and sampling was carried from the liver and gill. After fixation with ??% Formalin and routine procedures were performed in histopathological lab and Preparation of histopathological sections and staining sections, slides were examined. Histopathological examination revealed necrosis of lamella epithelium in Tobacco extract ?? mg/l group. In other groups of clove extract and methane sulfonate trichinae (MS???) no changes depend on this research were not seen in the liver and gills of fish. According to the microscopic results, clove extract has less pathological effects in comparison with Tobacco extract. More Histopathological research is definitely needed on the use of tobacco extract and clove extract in Aquaculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clove
  • Tobacco
  • Sedation
  • Histopathology