شاخص آلودگی خورموسی بر اساس مطالعه برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان در خور موسی در ایستگاه های پتروشیمی، غنام، زنگی، دورق ،پاتیل و سجافی به عنوان ایستگاه شاهد انجام گرفت. پس از صید ماهیان توسط تور ترال تعداد ?? قطعه ماهی بیاح تقریبا هم اندازه جدا گردید. در هر نوبت نمونه برداری ماهیان توسط ml? عصاره گل میخک در هر لیتر آب بیهوش شده و بلافاصله خون گیری از ورید ساقه دمی با استفاده از سرنگ هپارینه انجام گرفت. سپس پارامترها به روش های متداول و معمول آزمایشگاهی مورد سنجش و میانگین آنها در دو فصل در هر ایستگاه تعیین و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد تعداد گلبول های قرمز و سفید، درصد هماتوکریت، میزان هموگلوبین، میانگین حجم یک گلبول قرمز (MCV)، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز (MCH) و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز (MCHC) در ایستگاه های با آلودگی بیشتر مانند پتروشیمی و غنام نسبت به ایستگاه شاهد کاهش معنی دار داشتند همچنین تغییر فصل فقط در ایستگاه دورق و پاتیل بین نمونه های فصل زمستان و تابستان از نظر میزان MCV اختلاف معنی دار وجود داشته است (?./.>P). بر اساس مطالعه اخیر میزان آلودگی باعث تغییر در برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح بویژه در آلودگی های بالا شده اما تغییر فصل دارای تاثیر کمتری در اکثر فاکتورهای اندازه گیری شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pollution bioindicator of Musa creek based on study of some blood parameters of Liza abu in two winter and summer seasons

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Salari Amoli
  • Rahim Abdi
  • Hamideh Ghasemi
  • Abdulmajed Doraghi
  • Negin Salamat

چکیده [English]

This study was conducted to investigate some blood factors of Liza abu in two winter and summer seasons in Musa creek at Petrochemi, Ghanam, Zangi, Douragh, Patil and Sajafi as a control station. After catching fish by trawling, ?? pieces of fish were removed almost equally. In each turn, fish samples were anesthetized with ?ml of clove extract per liter of water and blood samples were taken immediately from the caudal vein using a heparined syringe. Then, the parameters were measured by conventional and usual laboratory methods and the mean of them was determined in two seasons at each station and analyzed statistically. Results showed that the number of white and red blood cells, hematocrit percentage, hemoglobin amount, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in more pollution stations such as Petrochemi and Ghannam were significantly reduced compared to the control station (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Liza abu
  • Musa creek
  • winter
  • Summer