بررسی مقایسه‌ای اثر کیتوزان و کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید بر روی التیام زخم در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهندسی بافت روش جدیدی برای جایگزینی اجزاء بافت تخریب شده به وسیله پلیمرهای زیست تخریب پذیر می‌باشد. در مطالعه حاضر از داربست کیتوزان استفاده شد تا در حضور هیالورونیک اسید (HA) تاثیر آن بر روی التیام زخم در موش صحرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور ?? قطعه موش صحرایی تهیه گردید و به سه گروه تقسیم بندی شدند. بعد از آماده‌سازی جراحی، پوست ناحیه‌ی ستون فقرات هر حیوان به صورت تمام ضخامت توسط پانچ پوستی برداشته شد. گروه یک به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد، در گروه دو از کیتوزان و در گروه سه از کیتوزان همراه با هیالورونیک اسید استفاده گردید. بعد از عمل جراحی، محل زخم‌ها ابتدا به صورت ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت سپس برای ارزیابی هیستوپاتولوژیکی از محل‌های ضایعه مقاطع بافتی تهیه گردید و روند ترمیم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که مساحت زخم در گروه کیتوزان + HA به طور معناداری نسبت به گروه شاهد کمتر بوده است. همچنین مساحت زخم در روز چهاردهم در گروه‌های کیتوزان و کیتوزان + HA به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بوده است. نتایج بافت شناسی محل زخم نیز نشان دهنده بهبود روند ترمیم در گروه‌های کیتوزان و کیتوزان همراه با هیالورونیک اسید نسبت به گروه کنترل بوده است که در این بین گروه کیتوزان + HA بهتر از گروه کیتوزان بوده است. در کل با توجه به نتایج به دست آمده داربست کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید سبب تسریع بسته شدن زخم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the effect of chitosan and chitosan with hyaluronic acid on wound healing in rats

نویسندگان [English]

  • Siavash Sharifi
  • Iraj Karimi
  • Hosein Taban
  • Sadegh Shirian
  • Esmaeel Mirzaei

چکیده [English]

Tissue engineering is a new way of replacing degraded tissue components with biodegradable polymers, which is provided as a three-dimensional scaffold for stem cell growth and proliferation. In the present study, effect of chitosan scaffold and the hyaluronic acid (HA) effects on wound healing in rats was used to evaluate. For this purpose, ?? rats weighing ??? to ??? g were prepared and divided into three groups of twenty. After surgical preparation, the skin of each animal's in spinal cord region completely thickeness with a diameter of ? mm by skin punch was removed. The Group ? was considered as negative control, the group two chitosan and in the group three, chitosan with hyaluronic acid was used. Then, at ?, ?, ? and ?? days after surgery, the lesions were examined macroscopically. Then, for histopathological evaluation, tissue sections were prepared from the lesion sites and the healing process was evaluated. The results showed that the wound area in the chitosan + HA group was significantly less than the control group on the third and ninth day after wound healing. The wound area on the ??th day was significantly lower in the chitosan and chitosan + HA groups than the control group. Histologic results of wound healing in terms of collagen formation, inflammation, vascularization, granulation tissue and epithelial remodeling showed improvement in healing process in chitosan and chitosan groups with hyaluronic acid compared to control group. The chitosan + HA group was better than the chitosan group. In general, according to the results, chitosan scaffold with hyaluronic acid can accelerate wound healing, epithelialization, increase angiogenesis and collagen formation and reduce inflammation. And can be referred to as biological dressing.
Keywords: Chitosan, Hyaluronic Acid, Wound Healing, Rat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Hyaluronic Acid
  • Wound Healing
  • Rat