شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم گاوهای کشتاری در اثر باکتری‌های گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اندومتریت، عفونت رحم بدون علائم سیستمیک است که با حضور ترشحات موکوسی چرکی یا چرکی در رحم تظاهر می‏یابد. این بیماری به‌عنوان یک عامل خطر در ایجاد کیست تخمدانی، آنستروس و سایر مشکلات تناسلی مطرح است. این بیماری باعث افزایش تعداد تلقیح منجر به آبستنی و درنتیجه باعث طولانی شدن فاصله بین زایمان و کاهش میزان گوساله‌زایی می‏شود و در نهایت این اختلالات رحمی به کاهش عملکرد تناسلی منجر می‏شوند. روش کار: در مطالعه حاضر تعداد ??? رأس گاو انتخاب و از نظر هیستوپاتولوژی و کشت باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر طبق نتایج مطالعه حاضر، از مجموع ??? نمونه مورد مطالعه، ?? نمونه مبتلا به اندومتریت گزارش شدند. نتایج: ?? نمونه بر روی محیط بلاد آگار و ?? نمونه بر روی محیط مک‌کانکی مثبت ظاهر شدند. باکتری‌های یافت شده عمدتاً گرم مثبت بودند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به نمونه‌هایی بود که همزمان به دو باکتری S.Epidermidis و S. Aureus آلوده بودند. تفاوت فراوانی نوع باکتری از نظر آماری معنی‌دار بود. تفاوت میزان ضخامت آندومتر، میزان پراکندگی غدد، میزان انسجام سلول‌های بافت پوششی، فراوانی عروق خونی آندومتر، میزان دانسیته سلولی به لحاظ آماری معنی‌دار بود. به‌دلیل رشد تعداد نمونه‌های گرم مثبت بیشتر، محیط بلاد آگار بهتر از محیط مک‌کانکی بود. مؤثرترین آنتی‌بیوتیک‌ در این مطالعه بر روی باکتری‌های هوازی جدا شده از رحم، جنتامایسین بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of endometritis and histopathological changes of uterus of slaughtered cows due to gram positive bacteria and possible role of gentamicin

نویسندگان [English]

  • Farid Ansari Malamiri
  • Taghi Taktaz

چکیده [English]

Introduction: Endometritis is a local uterine infection without systemic symptoms that is manifested by the presence of purulent or muco purulent secretions in the uterus. This disease is a risk factor in ovarian cyst formation, anestrus and other genital problems. This disease increases service per conception and thus prolongs calving interval and decreases calving rate and ultimately, these uterine disorders lead to decrease genital function.
Method: In this study, ??? cows with endometritis were selected and evaluated for histopathological and bacterial culture. According to the results of this study, out of ??? samples, ?? samples were reported as endometritis.
Results: ?? samples on Blood agar and ?? samples on Macconkey agar appeared positive. In terms of bacterial contamination, the bacteria found were predominantly Gram-positive. The highest level of contamination was observed in the samples that were simultaneously infected with two strains of S.Epidermidis and S. Aureus. There was a statistically significant difference in the frequency of bacterial strains. Histopathologically, differences in endometrial thickness, extent of endometrial gland scatter, extent of epithelial cells solidarity, endometrial blood vessel frequency and cell density were statistically significant. The blood agar culture was better than Macconkey culture because the high number of Gram-positive samples had grown there. The most effective antibiotics in this study were aerobic bacteria isolated from the uterus, was gentamicin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometritis
  • Aerobic Culture
  • Histopathology
  • Cow