بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر دانه عدس‌الملک بر عملکرد رشد، وزن نسبی برخی اندام‌ها، فراسنجه‌های سرمی و خونی، بیان ژن‌های استیل کوانزیم- آ کربوکسیلاز(ACC) و اس?د چرب سنتاز (FAS) در کبد و همچنین خصوصیت آنتی هایپر لیپیدمیک این دانه در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ??? قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس ??? در قالب طرح کاملاً تصادفی با ? تیمار، ? تکرار (?? قطعه در هر پن) به مدت ?? روز مورد استفاده قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی شامل جیره شاهد (فاقد دانه عدس‌الملک) همراه با چهار سطح ?/?، ?، ?/? و ?? گرم در کیلوگرم دانه عدس‌الملک بودند. نتایج نشان داد که استفاده از پودر دانه عدس الملک افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی را درپی داشت. همچنین در بازده لاشه و ران افزایش معنی دار و در بازدهی کبد و چربی محوطه بطنی کاهش معنی‌داری بوجود آورد (??/?P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of on medicinal plant seed Securigera securidaca on growth performance and lipogenesis process in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Behnam Ahmadipour
  • Vahid Habibi
  • Fariborz Khajali
  • Hossein Hassanpour

چکیده [English]

In this study, the effect of Securigera securidaca (Securigera S.) seed powders on growth performance, relative weight of some organs, serum and blood parameters, expression of Acetyl-CoA carboxylase (ACC) and Fatty acid synthase (FAS) genes in the liver and antihyperlipidemic properties of this seed in feeding broilers were investigated. A total of ??? day-old broilers (Ross???) were used in a completely randomized design with ? treatments, ? repetitions (?? pieces per pen) for ?? days. The experimental diets included a control group (without Securigera S. seed powder) with four levels of ?.?, ?, ?.? and ?? g/kg of Securigera S. seeds. The results showed that the dietary inclusion of Securigera S. improvement in body weight gain and reduced feed conversion ratio (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken
  • Securigera securidaca seed
  • performance
  • lipogenesis
  • Antioxidant