ارزیابی پاسخ‌های ایمنی هومورال و ایمنی سلولی پیامد واکسیناسیون با نانوذره نیوکاسل بر پایه کیتوزان همراه با یاور مولکولی هموکینین-1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انتشار جهانی ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) در طیور ضـرورت بهبود برنامـه هـای ایمن سازی و پژوهش اثر هموکینین-? (HK-?) به عنوان یاور زیستی بر القا پاسخ های ایمنی هومورال سلولی علیه نانوذره NDV بر پایه کیتوزان را مشخص می کند. در این مطالعه تجربی تعداد شصت جوجه SPF به طور مساوی در شش گروه کنترل و تیمار تقسیم شدند. گروه های کنترل شامل دریافت کننده سرم فیزیولوژی، و آنتی ژن غیر فعال NDV، و آنتی ژن غیر فعال NDV با اجوان روغنی، و گروه های تیمار شامل دریافت کننده کیتوزان، و نانوذره NDV بر پایه کیتوزان، بدون و با HK-? بودند. جوجه ها در یک روزگی ، بجز آنتی ژن غیرفعال با اجوان روغنی که زیرجلدی تزریق شد ، به روش قطره چشمی دریافت کردند. نمونه های سرم در هفته های ?،?،? بعد از تزریق ،جمـع آوری شده و پاسخ ایمنی هومورال با آزمایش ممانعت از آگلوتیناسیون (HI) و تحریک پاسخ ایمنی سلولی با واکنش حساسیت بازوفیل های جلدی (CBH) بررسی شد. افزودن HK-? به نانوذره NDV سبب بالا رفتن میانگین عیار آنتی بادی HI نسبت به گروهی که نانوذره به تنهایی را دریافت کردند معنی دار (???/?P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of humoral and cellular immune responses of chitosan-based Newcastle nanoparticles vaccination with homokinin-1 molecular adjuvant

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Mohammadi
  • Abdolkarim Zamani Moghaddam
  • Shahla Shahsavandi

چکیده [English]

Background and Aim: The global spread of Newcastle disease virus (NDV) in poultry has highlighted the need for improved immunization programs against the disease. In this study, the effect of hemokinin-? (HK-?) as a biological agjuvant on the induction of humoral and cellular immune responses against chitosan-based NDV nanoparticles was investigated.
Materials and Methods: In this experimental study, , sixty SPF chickens were equally divided into six control and treatment groups. Control groups included received physiological serum, NDV inactivated antigen, and oil-adjuvanted NDV inactivated antigen; and treatment groups received chitosan, chitosan-based NDV nanoparticles, and the nanoparticles with HK-?. Based on the groupings, the chickens received each sample via eye drop on one day of age. Serum samples were collected at defined intervals and the humoral immune response was assessed by hemaagglutination inhibition (HI) test. Stimulation of the cellular immune response in different groups was assessed using cutaneous basophil susceptibility response (CBH).
Results: Addition of HK-? to NDV nanoparticles increased the mean HI antibody titer compared to the group receiving nanoparticles alone. The difference in immune response between these two groups was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Newcastle disease
  • nanoparticle
  • hemokinin-?
  • Chitosan
  • immune response