ارزیابی میزان فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به لنگش

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی تغییرات احتمالی فعالیت سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز استخوانی (BALP)‎ در گاوهای شیری مبتلا به لنگش انجام شد. بدین منظور،‏ نمونه‌های خون از گاوهای مبتلا به زخم کف سم و بیماری خط سفید اخذ و نیز نمونه‌ی خون دیگری یک ماه پس از درمان گرفته شد. متناظر با گاوهای مبتلا به لنگش،‏ از گاوهای سالم در همان سن و با همان تعداد شکم زایش نیز نمونه‌گیری به‌عمل آمد. فعالیت سرمی BALP به روش رسوبی-حرارتی اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از بالاتر بودن معنی‌دار فعالیت آنزیم در گاوهای مبتلا به زخم کف سم در مقایسه با گاوهای سالم بود. فعالیت آنزیم در سرم گاوهای مبتلا به زخم کف سم،‏ پس از درمان به نحو چشم‌گیری کاهش یافت. بیماری خط سفید تغییر معنی‌داری در میزان فعالیت سرمی BALP ایجاد نکرد. بر اساس این یافته‌ها،‏ چنین به‌نظر می‌رسد که سنجش BALP می‌تواند به‌عنوان ابزاری مفید جهت تشخیص و ارزیابی کارایی درمان در لنگش مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the serum bone specific alkaline phosphatase activity in lame dairy cows

نویسندگان [English]

  • Abdonnaser Mohebbi
  • Ahmadreza Mohamadnia
  • Parisa Raiisi dehkordi

چکیده [English]

This study was performed to evaluate the probable changes in serum bone specific alkaline phosphatase (BALP) in dairy cows suffering from lameness. In this regard, blood samples were taken from cows which suffering from white line disease and sole ulcers. Blood samples also were taken one month after treatment. In addition, blood samples were taken from healthy cows at the same age and parities. Serum activity of BALP was assayed using heat-precipitation method. The results showed a higher activity of serum balp in cows which suffering from sole ulcers compare to healthy cows. The enzyme activity was significantly decreased after treatment in cows that suffering from sole ulcers. The serum BALP activity was not significantly changed by white line disease. Based on these findings, it seems that the determination of the serum activity of BALP could be used as a useful tool to diagnosis the lameness and evaluation of treatment effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone alkaline phosphatase (BALP)-Lameness-Dairy cows-Sole ulcer-White line disease-