بررسی شیوع تریکومونیازیس در کبوتران شهرستان اردکان یزد

نویسنده

چکیده

تریکوموناس گالینه یک انگل تاژکدارمخصوص حیوانات خونگرم است که منحصراً در پرندگان یافت می شود و آنها بیشتر درکبوتر و قمری وجود دارند. هم چنین ممکن است پرندگان دیگر نیزآلوده شوند. این مطالعه بر روی 110 کبوتر خانگی از مناطق مختلف شهرستان اردکان یزد از نظر آلودگی به انگل تریکوموناس گالینه با تهیه سوآپ از ناحیه دهان و حنجره و به روش گسترش مرطوب روی لام انجام گرفت که از بین 110 کبوتر مورد مطالعه ی ما تعداد 75 کبوتر یعنی18‎/68 % به انگل تریکوموناس گالینه آلوده بودند وکمترین میزان آلودگی در کبوتران بالای 3 سال مشاهده گردید. میزان آلودگی این کبوتران در فصل گرم (71%) نسبت به فصل سرد (58‎/64%) بیشتر بود و از نظر جنسی کبوتران ماده بیشتر از کبوتران نر به این بیماری آلوده بودند نهایتاً در این بررسی مشخص گردید آلودگی به تریکوموناس در بین کبوتران شهرستان اردکان بسیار شایع است و میزان آلودگی،‏ با افزایش سن کبوتران کاهش می یابد که می تواند در تحقیقات آینده مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The trichomoniasis prevalence in the pigeons of Ardakan (Yazd) city

نویسنده [English]

  • ali sahrae ardakani

چکیده [English]

Trichomonas Gallinae, a flagellated parasite of animals vertebrates, is exclusively found in birds and there mostly in the pigeons and doves. Other birds may also become infected. This study carried out for investigation of trichomonase contamination of 110 pigeon in ardakan city of yazd province. In this examination the samples were gathered from mouth and larynx of those pigeons by soap and then, were inspected via wet spread slide method. Our results show that, among 110 birds, 75 pigeon means 68.18% were contaminated with tricomonase. The pigeons over than 3 years old were found the least contamination. Contamination in hot season (71%) was higher than cold one (64.58%). On the other hand, the female birds have been shown more contamination than males. Finally the result shows that trichomonase contamination has high spread in ardakan city and the contemporary decreases by increasing the birds’ age that may be considered in the future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence-Trichomonase-Pigeon-Ardakan city-