مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه‏ی حاضر چگونگی روند بی‏هوشی بالینی با دو داروی بی‏هوش‏کننده‏ی کتامین‏هیدروکلراید و پروپوفول به روش غوطه‏وری در سیاه‏ماهی (Capoeta damascina)‎ بررسی شده است. بدین منظور تعداد 10 قطعه سیاه‏ماهی با وزنی در حدود 200-100 گرم تهیه و به دو گروه تقسیم شدند. کتامین با دوز 100 و پروپوفول با دوز 10 میلی‏گرم در لیتر آزمایش شدند. شروع بی‏هوشی،‏ مدت زمان بی‏هوشی و برگشت از بی‏هوشی در هر گروه ثبت شد. طبق نتایج زمان شروع اثر بی‏هوشی با داروی پروپوفول در مقایسه با کتامین به شکل معناداری (05‎/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of anesthetic effects of ketamin and propofol in Capoeta damascina

نویسندگان [English]

  • Amin Bigham Sadegh
  • Amin Nematollahi
  • Iman Shirvani
  • Gahangir Kaboutari

چکیده [English]

Various chemical substances are used as anesthetic agents in fish farms and researches. In the current study clinical anesthesia procedure with ketamine hydrochloride and propofol as two anesthetics was assessed by immersion technique in Capoeta damascina. For this purpose, 10 fish with a weight-range of 100-200 grams were obtained from a commercial fish farm and divided in two groups. Ketaminehydrochloride at a 100mg/l and propofol at a 10mg/l concentration were examined. Anesthesia onset, duration and recovery time were recorded separately for each group. According to obtained results it revealed that anesthesia onset time of propofol was significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoetadamascina-ketamine hydrochloride-propofol-immersion technique-anesthesia-