تعیین برخی ویژگی‌های استرپتوکوکوس‌های محیطی جدا شده از نمونه شیر گاو‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در منطقه شهرکرد

نویسندگان

چکیده

ورم پستان یکی از بیماری‌های رایج در گله‌های شیری است که باعث کاهش تولید شیر می‌شود. استرپتوکوکوس‌ها یکی از عوامل رایج ورم پستان در گاو‌های شیری هستند. بررسی حاضر با هدف تعیین برخی صفات فنوتیپی سویه‌های استرپتوکوکوس‌های محیطی جدا شده از ورم پستان گاوها در گله‌های شیری شهرکرد انجام شد. به این منظور 1?? نمونه شیر CMT مثبت مورد مطالعات باکتریولوژیک قرار گرفت. در مجموع 61 جدایه استرپتوکوکوس محیطی بدست آمد که 43 جدایه استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه (Streptococcusdysgalactiae)‎،‏ 10 جدایه استرپتوکوکوس اوبریس (S. uberis)‎ و 8 جدایه انتروکوکوس فکالیس (E. faecalis)‎ بودند. میزان تولید بیوفیلم در استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه،‏ استرپتوکوکوس اوبریس و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 86%،‏ 90% و 5‎/37% بود. 7 جدایه از استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه (3‎/16%) قادر به تولید DNAase بودند. تنها 5‎/37% از جدایه‌های استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و 25% از جدایه‌های انتروکوکوس فکالیس نسبت به کانامایسین (kanamycin)‎ حساس بودند و حساسیت همه جدایه‌ها نسبت به استرپتومایسین (streptomycin)‎ کم‌تر از 16% بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of some characteristics of environmental streptococci isolated from milk samples of sub clinical mastitis cows in Shahrekord district

نویسندگان [English]

  • Saeid KarimiDehkordi
  • Azizollah Ebrahimi Ebrahimi
  • Azar Moatamedi

چکیده [English]

Bovine mastitis is the most costly disease affecting dairy cattle breeding as it occurs very frequently and reduces milk production. Streptococci are frequently isolated from bovine mastitis in dairy cows. The present investigation was carried out to determine some phenotypic characteristics of the environmental streptococci species isolated from bovine sub clinical mastitis cases in dairy farms of Shahrekord district in west of Iran. 180 CMT positive milk samples were bacteriologicaly studied. A total of 61 environmental streptococci isolated, S. dysgalactiae (43 isolates), S. uberis (10 isolates) and E. faecalis (8 isolates) were the prevalent identified species. Production of biofilms was 86%, 90% and 37.5% for S. dysgalactiae, S. uberis and E. faecalis respectively. 7 isolates of S. dysgalactiae (16.3%) were positive in DNAase test. Only 37.5% of S. dysgalactiae and 25% of E. faecalis strains were susceptible to kanamycin. For streptomycin, the sensitivity of all species was less than 16%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cow-antimicrobial susceptibility-Shahrekord-biofilms-mastitis-Streptococcus-