بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری

نویسندگان

چکیده

در لاین‌های گوشتی،‏ انتخاب ژنتیکی بر اساس وزن بدن موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شده است،‏ ولی بر روی صفت تولیدمثلی مرغهای مادر گوشتی بخصوص خروس ها تاثیر منفی گذاشته است. شناخت خصوصیاتی که موجب کاهش باروری خروس ها می شوند،‏ شاید در بهبود باروری خروس ها موثر باشد. کاهش باروری گله های مرغ مادر ممکن است بخاطر باروری پایین تعدادی از خروس های داخل گله باشد که در نهایت موجب پایین آمدن تولید نهایی گله می شود. جهت داشتن یک جفت گیری موفق،‏ خروس ها باید از لحاظ فیزیولوژیکی و رفتاری به بلوغ کامل رسیده باشند. مشکلات باروری ممکن است بخاطر فیزیک نامناسب خروس ها و یا عدم وجود رفتارمناسب جنسی باشد. در گله های مرغ مادر گوشتی که از نژاد کورنیش حاصل شده اند،‏ مشکلات باروری ناشی از مشکلات فیزیکی دیده می شود. جهت بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی،‏ خروس های موجود در یک سا لن گله گوشتی پس از ارزیابی فنوتیپی اولیه،‏ بر اساس طول شنک پا به سه گروه تقسیم شدند. اطلاعات مربوط به باروری و میزان تفریخ جوجه های حاصل از این سه گروه،‏ در طی 15 هفته بعدی دوران تولید ( سن 51 -37 هفتگی) جمع آوری و مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت. آنالیز اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان هچ خروس های گروه شنک پای کوتاه کمتر از بقیه بود و تعداد جوجه کمتری از مرغ های این گروه تفریخ شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows

نویسندگان [English]

  • Massoud Talebkhan Garoussi
  • Amir Hoshang Fallah Rad
  • Massoumeh Mishmast

چکیده [English]

Genetic selection procedures applied to improve broiler performance may negatively impact the subsequent reproductive efficiency of breeders, particularly in males. Identification of traits that reliably indicate individual male fertility would facilitate selection for reproduction. Fertility decline in primary broiler breeder strains is likely attributable to individual males in the flock with extreme subfertility. This differential fertility among males may reduce productivity for the broiler breeder industry. Male broiler breeders must be physiologically and behaviourally mature to successfully elicit the female sexual response and copulate. Fertility problems, particularly those associated with Cornish-derived lines, may result from a physical inability to successfully copulate or from the absence of sexual behaviour. For study of male shank lengths effects on production performances, in a Broiler Breeder farm, males were divided into three groups based on their shank lengths. Fertility and hatchability data’s gathered during next 15 weeks production period (Ages37-51). Data analysis showed that fertility and hatchability of roosters with short shank length were lower than other two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein cow-fetal factors-maternal factors-Calving time-environmental factors.-