بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ

نویسندگان

چکیده

پانزده قلاده سگ بالغ سالم نژاد بومی و از جنس نر به 3 گروه مساوی ویتامین C،‏ گلیسرول فرمال و کورکومین تقسیم شدند. پس از گذشت 15 روز از نفرکتومی راست،‏ شریان‌های کلیه چپ به مدت 45 دقیقه برای ایجاد ایسکمی- رپرفیوژن مسدود شدند. ویتامین C (mg/kg100،‏ Vit C)‎،‏ گلیسرول فرمال (GF)‎ و کورکومین (mg/kg10،‏ Cur)‎ ده دقیقه پیش از انسداد عروقی در گروه‌های مورد مطالعه به صورت داخل وریدی تزریق شدند. در پایان 45 دقیقه،‏ عروق کلیه باز شده و پس از 48 ساعت حیوان آسان‌کشی شده و نفرکتومی بلافاصله انجام گردید. از نمونه‌های بافتی کلیه مقاطع میکروسکوپی تهیه و مورد بررسی هیستوپاتولوژی قرار گرفت. همچنین از یک گرم بافت کلیه برای اندازه‌گیری شاخص‌های اکسیداتیو کاتالاز (CAT)‎،‏ سطح تیول (Thiol)‎ و مالون-دی‌آلدهید (MDA)‎ استفاده گردید. درصد نکروز لوله‌ای در گروه‌های Vit C،‏ GF و Cur به ترتیب 86‎/1±12‎/7،‏ 26‎/2±35‎/8 و 28‎/2±62‎/4 بوده و تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05‎/0P?). درصد کست‌های ادراری در گروه‌های Vit C،‏ GF و Cur به ترتیب 73‎/1±7‎/3،‏ 02‎/4±13‎/13 و 52‎/1±86‎/4 و در گروه GF به طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (05‎/0P?). فعالیت آنزیم کاتالاز بافتی و میزان MDA به ترتیب در گروه Vit C و GF به طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (05‎/0P?). همچنین میزان تیول (Thiol)‎ بافتی تفاوت معنی‌داری را بین گروه‌های مورد مطالعه نشان نداد (05‎/0P?). این مطالعه بیانگر آن است که کورکومین دارای اثرات محافظتی محدودی در مقابل آسیب ایسکمی- رپرفیوژن عمده کلیوی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog

نویسندگان [English]

  • fakhredin ahmadian
  • ali baniadam
  • saleh Esmaeilzadeh
  • hosein Najafzadeh Varzi
  • mehdi pourmehdi boroujeni

چکیده [English]

Fifteen healthy adult male dogs were divided into 3 groups: vitamin C (Vit C), glycerol formal (GF), and curcumin (Cur). Fifteen days after right nephrectomy, the left kidney vessels were exposed. Vit C (100mg/kg), GF and Cur (10mg/kg) were administered intravenously Ten minutes before ischemia. Clamps were removed After 45 minutes of ischemia and the animals were euthanized 48 hours thereafter. The kidney was removed immediately and tissue malondialdehyde (MDA), catalase (CAT) and thiol (-SH) levels were determined. Histopathological examinations were also performed. Percentage of tubular necrosis in group Vit C, GF and Cur was 7.12±1.86, 8.35±2.26 and 4.62±2.28 respectively. There was no significant difference in tubular necrosis (P?0.05). Urinary casts in GF group was significantly more than other groups (P?0.05). Tissue CAT activity and MDA levels was significantly further in Vit C and GF group respectively (P?0.05). Furthermore, there was no significant difference in tissue Thiol levels between three groups (P?0.05). In conclusion, the administration of curcumin has limited protective effects on main renal ischemia- reperfusion injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidney-Ischemia- Reperfusion-Dog-Curcumin-Vitamin C-