بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده ارومیه

نویسندگان

چکیده

فراوانی،‏ درصد و انواع تیپ‌های زخم شیردان براساس سن و جنس در 326 راس گاو و 569 راس گوسفند در کشتارگاه ارومیه در سال‌های 91-1390 مطالعه شدند. تعداد 212 راس گاو نر،‏ 114 راس گاو ماده،‏ 178 راس میش و 391 راس قوچ بودند. گاوها 2‎/29% و گوسفندها 3‎/13% زخم شیردان داشتند (P سال در گاو به‌ترتیب 8‎/35%،‏ 6‎/11%،‏ 8‎/17%،‏ 3‎/25%،‏ 5‎/9% و در گوسفند به‌ترتیب 5‎/3%،‏ 8‎/12%،‏ 9‎/33%،‏ 1‎/34% و1‎/54% بود. با افزایش سن زخم شیردان در گاوهای ماده و میش‌ها افزایش یافته که زخم‌ها در جنس ماده بیش‌تر از نر بود. در مجموع گاوها در یک سالگی و گوسفندها در 3 سالگی بیشترین زخم را نشان دادند گاوهای نر و ماده به‌ترتیب در 1 و 4 سالگی،‏ قوچ‌ها و میش‌ها در 3 سالگی دارای بیش‌ترین زخم شیردان بودند. تعدد تیپ‌ها در گاوها مخصوصاً با افرایش سن بیشتر از گوسفند بوده (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An abattoir investigation of the subclinical abomasal ulcers in cows and sheep in Urmia, west Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Aligholi Ramin
  • Rahim Hobe-Naghi
  • Sajad Amir-tighi
  • Ali Reza Gholzardi

چکیده [English]

Frequency, percentage and types of abomasal ulcer in different ages and genders were investigated in 326 cows and 569 sheep in Urmia abattoir in 2011-12. The males and females cows and sheep were 212, 114, 178 and 391, respectively. Overall, 29.2% of cows and 13.3% of sheep showed ulcer in the abomasum (P4 years in cows was 35.8%, 11.6%, 17.8%, 25.3%, 9.5% and sheep was 3.5%, 12.8%, 33.9%, 34.1% and 54.1%, respectively. Abomasal ulcers increase significantly by the age of cows and sheep (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasal ulcer-sheep-gender-cow-age-sub-clinical-