اثر لوامیزول بر پاسخ ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در‌ تراکم بالای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

در ‌این تحقیق اثر لوامیزول بر پاسخ‌های‌ ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد بررسی قرار گرفت. 1500 قطعه ماهیg 50 قزل‌آلای رنگین‌کمان تهیه شده و به طور تصادفی در پنج تیمار تقسیم گردیدند و با جیره حاوی mg 0 (گروه شاهد)،‏ mg 100،‏ mg 250 ،‏ mg 500 و mg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا به مدت 45 روز تغذیه شدند و سپس به مدت 15 روز دیگر همه تیمارها (با ‌تراکم دو برابر) با غذای فاقد لوامیزول تغذیه گردیدند. برای ارزیابی فاکتورهای ‌ایمنیِ فعالیت کمپلمان و فعالیت لیزوزیم سرم در روزهای 15،‏ 30،‏ 45 و 60،‏ نمونه سرم از تمام تیمارها تهیه گردید و پس از اندازه گیری،‏ نتایج با نرم افزار آماری SPSS 15 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش از بافت‌های آبشش،‏ کلیه و کبد ماهیان برای بررسی اثرات آسیب‌شناسی‌ بافتی لوامیزول،‏ نمونه‌های بافتی تهیه گردید. نتایج بیانگر ارتقای سطح فعالیت کمپلمان و فعالیت لیزوزیم سرم در تیمار تغذیه شده با mg1000 لوامیزول در کیلوگرم غذا بود. طبق نتایج بررسی‌های آسیب‌شناسی کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کلیه در تیمارهای تغذیه شده با مقادیر بالای لوامیزول خصوصاmg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا و کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش در تیمارهای شاهد وmg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا و کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد در تیمار شاهد مشاهده گردید. در پایان تحقیق مقدارmg 1000 لوامیزول به عنوان بهترین تیمار برای تحریک پاسخ های ایمنی و کاهش اثرات آسیب‌شناسی‌بافتی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Levamisole on the immune response and histopathological conversions in high density of rainbow trout (Oncorrhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Saeid Meshkini
  • Naser Agh
  • Ali Asghar Tehrani

چکیده [English]

In this investigation we evaluated the effects of Levamisole on histopathological changes and immune responses of rainbow trout. 1500 fish (average weight 150 g) were obtained from a local fish farm of Urmia and were divided in 5 treatments and were fed on diet supplemented with Levamisole at 0 (control), 100, 250, 500 and 1000 mg kg-1 diet for a period of 45 days. Then the fishes of all groups were fed on commercial diet without Levamisole and were exposed density stress by 2 folds (150 kg/m3) for the following 15 days. Blood samples were collected from all treatments on days 15, 30, 45 and 60 to evaluate the compliment activity and lysozyme activity of serum; and results were analyzed with SPSS15 software. On the end of trial, tissue samples of gill, kidney and liver were also collected to test the histopathologic effects of Levamisole. At the end of trial period, results showed increase levels of lysozyme activity and compliment activity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levamisole-Immune responses-Histopathological changes-Rainbow trout-