مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

نویسندگان

چکیده

واریکوسل اتساع غیرطبیعی شبکه سیاهرگی بیضه‌ها در طناب اسپرماتیک و یکی از علت‌های معمول ناباروری در مردان مراجعه‌کننده به مراکز ناباروری است. هدف این مطالعه،‏ ایجاد یک روش ساده و نوین به منظور القای واریکوسل در سگ و ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی بیضه‌ها بر اثر آن بوده است. شش قلاده سگ جوان و بالغ مورد استفاده قرار گرفت. اتساع سیاهرگ‌های شبکه نیلوفری از طریق انسداد نسبی قسمت فوقانی آن بدون برش شکم به دست آمد. در پایان بررسی،‏ سگ‌ها اخته شدند و بیضه‌ها برای بررسی‌های میکروسکوپی خارج و فرآیند آماده‌سازی را طی نمودند. درجه‌بندی جانسون و بررسی ناهنجاری‌های هیستولوژی برای هر بیضه انجام شد. ازنظر درجه‌بندی جانسون بین بیضه‌های سالم 6‎/9 (10-9) و مبتلا به واریکوسل 4 (8-2) اختلاف معنی‌داری وجود داشت. در بیضه‌های مبتلا به واریکوسل ناهنجاری‌های هیستولوژی شدید وجود داشت و در بیضه‌های سالم تغییرات میکروسکوپی اندکی دیده شد. مطالعه حاضر نشان داد که انسداد نسبی شبکه نیلوفری می‌تواند باعث القای واریکوسل در سگ شود. همچنین واریکوسل باعث تغییر در بیضه سالم نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A histopathology study of testis after experimentally induced varicocele in dog

نویسندگان [English]

  • Heidar Heidari Khoei
  • Azarnush Karimi
  • Hossein Hassanpour
  • Amin Bigham Sadegh
  • Iraj Karimi

چکیده [English]

Varicocele is a pathological dilatation of the venous pampiniform plexus, found in the male spermatic cord, and a common condition, found in men who present for infertility evaluation. The purpose of this investigation was to create a simple and new method of varicocele model in dog and to study subsequent alterations in testicular histopathology. Six young adult dogs were used. Dilation of the venous pampiniform plexus in dogs was achieved by partial occlusion of proximal part of pampiniform plexus without abdominal incision. At the end of experiment, dogs were castrated and testes were dissected and processed for microscope examinations. Johnsen scores and histological abnormalities were evaluated for each testis. There were significant different between the Johnsen scores in the normal and varicocele induced testes. There were severe histological abnormalities in the varicocele induced testes and slightly microscopic changes was showed in the normal testes. The current study demonstrated that partial occlution of proximal part of pampiniform plexus could induce varicocele in dog. Varicocele also showed changes in the normal testis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dog.-testis-Histopathology-varicocele-