ارزیابی تاثیرات پروپوفول بر روی شاخص های ساختاری و عملکردی قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در مدل حیوانی

نویسنده

چکیده

داروی پروپوفول به‌عنوان یک داروی بیهوش کننده داخل وریدی می‌تواند در جراحی‌های کوتاه مدت و سرپایی همچنین در موارد کمبود امکانات پیشرفته تنفس مصنوعی بسیار مفید باشد. هدف از انجام این تحقیق،‏ بررسی اثرات دارو با استفاده از تکنیک اکوکاردیوگرافی به‌عنوان یک تکنیک غیر‌تهاجمی بر روی شاخص‌های عملکردی و ساختاری قلب می‌باشد. تعداد 12 قلاده سگ نر با وزن حدود 15 تا22 کیلوگرم با میانگین سنی 19 ماه،‏ انتخاب شد. سلامتی سیستم قلبی عروقی آنها با استفاده از سمع قلب و ECG بررسی شد. اکوکاردیوگرافی قبل از تزریق دارو از نما‌ها و ره‌یافت‌های استاندارد انجام شد. سپس پروپوفول به میزان mg/kg 8 بصورت داخل وریدی تزریق شد و فاکتورهای LVDd،‏ LVDs،‏ IVSd،‏ IVSs،‏ SV،‏ EF،‏ FS،‏ LVFWd،‏ LVFWs و HR مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زمان دیاستول(LVFWd)‎ و تعداد ضربان قلب (HR)‎ به طور معنی‌داری زیاد شده بود و اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زمان سیستول(LVFWs)‎ به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته بود و با توجه به شاخص‌های اندازه‌گیری شده،‏ توانائی قلب برای پمپاژ خون کم شده است لذا تعداد ضربان قلب (HR)‎ به‌طور معنی‌دار افزایش داشت. در حالی که تزریق دارو در در زمان‌های مختلف هیچ گونه تاثیری بر روی شاخص های عملکردی قلب نداشت. لذا از پروپوفول می‌توان به‌عنوان یک داروی سالم در جراحی‌های کوتاه مدت و در زمانهایی که تجهیزات پیشرفته جهت تنفس مصنوعی در اختیار نباشد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the effects of propofol on the structural and functional parameters of the heart using echocardiography in animal models

نویسنده [English]

  • Mehrdad Yadegari

چکیده [English]

Propofol as an intravenous anesthetic agent can be short-term and ambulatory surgical facilities as well as the lack of artificial respiration very helpful.The aim of this study was to evaluate the effects of treatment techniques using echocardiography as a noninvasive technique based on functional and structural heart. A total of 12 dogs weighing 15 to 22 kg with a mean age of 19 months, were selected. Cardiovascular health was assessed using auscultation and ECG. Echocardiography was performed before injection of standard approaches. Then 8 mg / kg by propofol intravenous injection. Factors LVDd, LVDs, IVSd, IVSs, SV, EF, FS, LVFWd, LVFWs and HR were examined. Based on the results of the free wall of the left ventricle during diastole (LVFWd) and heart rate (HR) was significantly increased in size and left ventricular free wall during systole (LVFWs) significantly compared with the control group was reduced. And with respect to the parameters, the heart's ability to pump blood is so low heart rate (HR) was significantly increased. While injecting drug at different times had no effect on cardiac performance indicators. Therefore, propofol can be a safe drug in short-term operations and when not in use advanced equipment to provide artificial respiration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propofol-Echocardiography-Dog-Anesthesia-