جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر ابقاء نیتروژن در شیر گاوهای هلشتاین

نویسندگان

چکیده

به کار گیری استراتژی‌های تغذیه‌ای به منظور کم کردن سهم پروتئین خام جیره با حفظ عملکرد تولیدی و یا استفاده از منابع پروتئینی با تجزیه‌پذیری کم‌تر در شکمبه می‌تواند نیتروژن آمونیاکی شکمبه و نیتروژن اوره‌ای پلاسما را کاهش داده و از این طریق اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی داشته باشد. بر این اساس در این پژوهش جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین با استفاده از چهار رأس گاو شکم اول (میانگین روزهای شیردهی 20 ± 96) و چهار رأس گاو شکم دوم (14± 113) در قالب طرح مربع لاتین 4 × 4 مورد ارزیابی قرار گرفت. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره حاوی 55‎/13 درصد (بر اساس ماده خشک) کنجاله سویا؛ 2) جیره حاوی 22‎/15 درصد دانه سویای برشته شده؛ 3) جیره حاوی 55‎/15 درصد دانه سویای اکسترود شده؛ و 4) جیره حاوی مخلوط یکسان (69‎/7 درصد) دانه سویای برشته و اکسترود شده. تولید شیر تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. اگر چه شکم زایش درصد پروتئین شیر را تحت تأثیر قرار نداد اما گاوهای شکم اول پروتئین شیر (07‎/0=P)‎ بیشتری تولید کردند. نیتروژن اوره‌ای پلاسما (19‎/11 در مقابل 90‎/14 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) و نیتروژن اوره‌ای شیر (58‎/10 در مقابل 10‎/13 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) در جیره‌های دارای دانه سویای فرآوری شده به طور معنی‌داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا تأثیری بر درآمد خالص حاصل از فروش تولید شیر نداشت اما نیتروژن اوره‌ای پلاسما و شیر را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Processed soybean as a replacement for soybean meal on N retention in milk of Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Imaneh Sadrarhami
  • Gholam Reza Ghorbani
  • Shahryar Kargar
  • Ali Sadeghi-Sefidmazgi
  • Nima Naderi

چکیده [English]

Application of nutritional strategies to reduce dietary crude protein proportion by maintain production performance and/or using protein source with lower degradability in rumen is able to reduce ruminal ammonia N and blood urea N and has positive effect on production and reproduction performance. Accordingly, the objective of this study was to evaluate the effects of soybean processing (roasted soybean and extruded soybean and combination of roasted soybean and extruded soybean) compared with soybean meal on milk yield, NH3N concentration, and milk urea nitrogen concentration in Holstein dairy cows with four multiparous (DIM=113 ± 14) and four primiparous (DIM=96 ± 20) were used in a replicate 4 × 4 Latin square design. Treatments included: 1) 13.88% of diets dry matter (DM) as soybean meal; 2) 15.22% of diet DM as roasted soybean; 3) 15.55% of diet DM as extruded soybean; and 4) 7.69% of diet DM as extruded soybean and 7.69% of diet DM as roasted soybean. N intake was higher in soybean meal treatment than soybean processing. Milk production was similar among treatments (P>0.05). Although parity had no significant effect on percentage of milk protein, but yield of protein (P=0.07) was higher in PP cows than MP cows. Plasma urea N (11.19 vs. 14.90 mg/dl) and milk urea N (10.58 vs. 13.10 mg/dl) reduced significantly in the diets containing processed soybean. Results indicated that replacement of processed soybean for soybean meal did not affect feed net outcome, but decreased plasma urea N and also milk urea N.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extruded soybean-Roasted soybean-Soybean meal.-Parity-