بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش‌های ارجاعی به کشتارگاه اهواز

نویسندگان

چکیده

لکوز آنزئوتیک گاوی،‏ بیماری است که انتشار جهانی دارد و با ایجاد اختلال در تکثیر سلول‌های لنفاوی،‏ می‌تواند موجب لنفوسیتوز پایدار،‏ لنفومای بدخیم یا لوسمی شود. این بیماری بوسیله ویروسی از خانواده رتروویریده در جنس دلتارتروویروس ایجاد می‌شود. بدلیل عدم وجود واکسن و یا درمان مناسب،‏ عفونت‌های ناشی از این ویروس باعث خسارات اقتصادی قابل توجه و صرف هزینه‌های هنگفت برای انجام برنامه‌های کنترل و ریشه کنی می‌شود. اساس کنترل این بیماری بر مبنای شناسایی حیوانات آلوده با روش‌های سرولوژی و حذف آن‌ها است. با توجه به احتمال انتقال این ویروس به گاومیش،‏ این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع سرمی آلودگی با BLV در گاومیش‌های ارجاعی به کشتارگاه اهواز انجام شد. به این منظور تعدا 529 رأس گاومیش شامل 261 رأس گاومیش ماده و 268 رأس گاومیش نر خونگیری شده و با روش الیزا موردآزمایش قرارگرفتند. براساس نتایج بدست آمده تنها دریک رأس (18‎/0 درصد) از حیوانات مورد آزمایش (یک گاومیش ماده 8 ساله) آنتی بادی ضد BLV نشان داده شد. نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از برخی محققین دیگر که میزان شیوع آلودگی با BLV در گاومیش را بسیار اندک گزارش کرده‌اند همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Serological Study of Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection in Slaughtered Buffalo in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Haji Hajikolaei
  • Masoud Reza Seifi Abadshapouri
  • Ferdos Changizi

چکیده [English]

Bovine enzootic leukosis is an important viral disease of cattle with a worldwide distribution. The disease is caused by a virus (Bovine lukemia virus; BLV) of the genus deltaretrovirus within the family Retroviridae . BLV can cause persistent lymphocytosis, malignant lymphoma and leukemia by impairing the proliferation of lymphoid cells. Due to lack of a proper vaccine or treatment, BLV infections cause huge economic losses and costs for the control and eradication programs. Programs to control the BLV infections are based on the screening of animals by serological methods and removing the infected animals. Due to the possibility for transmission of BLV to buffalos, the purpose of this study was to determine the prevalence of BLV infection within the slaughtered buffaloes at Ahvaz abattoir. Therefore, blood samples were collected from a total of 529 buffaloes, including 261 female and 268 male animals and assayed by ELISA. Based on the results, only one animal (0.18%), a female buffalo of 8 years old was found to be positive for BLV specific antibodies. The results of this study are in agreement with the results of other researchers reporting a low prevalence of BLV infections in buffalo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo-ELISA-Ahvaz-Enzootic leukosis-