اثر ضد باکتریایی عسل بر باسیلوس سریوس و سودوموناس آیروژنوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در یک بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال رقت های مختلف عسل بر باکتری های باسیلوس سریوس و سودوموناس آیروژنوزا مورد مطالعه قرار گرفت. عسل در رقت های 10%، 20%و 25% (حجم/حجم) در محیط تریپتوز سوی براث آماده گردید. حدود106 باکتری در میلی لیتر از هر کدام از باکتری های باسیلوس سریوس و سودوموناس آیروژنوزا به صورت جداگانه به رقت های آماده شده تلقیح و به مدت 120 ساعت در 4 و 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. تعداد باکتری در زمان های0، 8، 16، 24، 48، 96 و 120 ساعت پس از شروع آزمایش شمارش شد. نتایج نشان داد که اثر آنتی باکتریال عسل در دو دمای 4و30درجه سانتی گراد به شکل معنی داری باعث مهار رشد هردو باکتری گردیدو توانست در غلظت های 20% و 25% طی 24 ساعت اولیه آزمایش تمامی باسیلوس سریوس موجود را نابود نماید. به طور کلی اثر آنتی باکتریال عسل در تمامی غلظت ها و دو دمای گرم خانه گذاری به کار رفته بر باسیلوس سریوس بیشتر از سودوموناس آیروژنوزا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.