اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین در جیره بر ریخت‌شناسی و ترشح موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

10.22034/ijvcs.2022.10078.1000

چکیده

به منظور بررسی اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین قابل هضم در جیره‌های بر پایه گندم بر ریخت‌شناسی و ترشح موسین در روده جوجه‌های گوشتی، 480 قطعه جوجه گوشتی نر راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 6 تکرار و به صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 استفاده شد. هشت جیره آزمایشی با استفاده از چهار نسبت ترئونین به لیزین (55/0، 6/0، 7/0، 8/0) و دو سطح پروتئین قابل هضم استاندارد (17 و 18 درصد)، برای دوره 15 تا 35 روزگی تنظیم شد. نمونه‌گیری‌ها در سن 35 روزگی با دو پرنده از هر تکرار انجام شد. نسبت ترئونین به لیزین برابر با 8/0 در مقایسه با سایر نسبت‌ها، سبب افزایش طول پرزهای روده‌ای در هر سه قسمت روده باریک و افزایش سطح پرز در ایلئوم شد (05/0>P). کاهش سطح پروتئین جیره سبب کاهش میانگین عمق کریپت در دئودنوم و ژژنوم شد (05/0>P). افزایش نسبت ترئونین به لیزین تا سطح 7/0، سبب افزایش ترشح موسین در ژژنوم شد (05/0>P). کاهش نسبت ترئونین به لیزین به سطح 55/0 سبب افزایش ویسکوزیته شیرابه هضمی در هر سه قسمت روده باریک شد (05/0>P). نسبت ترئونین به لیزین 7/0 باعث افزایش آنزیم فسفاتاز قلیایی در خون شد. در مقابل، کاهش سطح پروتئین جیره سبب کاهش سطح این آنزیم شد (05/0>P). با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که نسبت ترئونین به لیزین مناسب در جیره‌های بر پایه گندم برای عمل‌کرد مناسب روده جوجه‌های گوشتی در محدوده 7/0 تا 8/0 بوده و با کاهش سطح پروتئین جیره، نسبت‌های بالاتر اهمیت بیشتری می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary protein content and threonine to lysine ratio on intestinal morphology and mucin secretion in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Hassan Noorian 1
  • Mohammad Reza Akbari 2
  • Hossein Hassanpour 3
  • hossin mehrban 4

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Faculty of Veterinary Medicine, Department of Basic Sciences, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.

4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

In order to evaluate effects of dietary protein content and threonine to lysine ration on intestinal morphology and mucin secretion, 480 male broiler chicks (Ross 308) were used in a completely randomized design (seven treatments of six replicates) with 2×4 factorial arrangement. Eight dietary treatments were formulated using four threonine to lysine ratio (0.55, 0.6, 0.7, and 0.8) and two standardized ileal digestible protein levels (17 and 18 percent) and fed for 15 to 35 days of age. Sampling was conducted on day 35 with two birds from each replicate. The ratio of 0.8 for threonine to lysine caused an increase in villus height in all parts of the small intestine and villus surface in the ileum, compared to other ratios (P<0.05). Reduction of dietary digestible protein level decreased crypt depth in the duodenum and jejunum (P<0.05). Increasing the threonine to lysine ratio up to 0.7, increased mucin secretion in the jejunum (P<0.05). Decreasing the threonine to lysine ratio to 0.55, increased digesta viscosity in all three parts of the small intestine (P<0.05). The ratio of 0.7 for threonine to lysine caused an increase in serum alkaline phosphatase (ALP). On the other hand, reduction of dietary digestible protein level decreased the serum ALP (P<0.05). Regarding to the results, it seems that the optimum digestible threonine to lysine ratio for wheat-based diets to be around 0.7 to 0.8; and that with reduction in dietary protein level, higher ratios would be of more importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat
  • ideal amino acid
  • digestibility
  • threonine
  • broiler chickens