تاثیر عصاره مالت ‌جو (Hordeum vulgare) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت باکتریایی‌ مدفوع جوجه‌های شترمرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران

10.22034/ijvcs.2022.10130.1002

چکیده

در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر صفات رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی مدفوع جوجه‌های شترمرغ، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از 48 قطعه جوجه یک روزه در 4 تیمار با 4 تکرار به مدت 120 روز بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (فاقد عصاره مالت) همراه با سه سطح 5، 10 و 15 گرم عصاره مالت جو در هر کیلوگرم جیره‌ی پایه بود. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره مالت منجر به افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره پایانی گردید (05/0P<)، همچنین تعداد هتروفیل‌ها و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمارهای حاوی عصاره کاهش نشان داد. میزان تری گلیسرید، کلسترول و VLDL در تیمارهای حاوی عصاره مالت جو در مقایسه با تیمار کنترل به‌طور معنی‌داری افزایش یافته بود (05/0>P)، همچنین میزان HDL و LDL در تیمار حاوی 15 گرم عصارم مالت جو درکیلوگرم جیره نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی، بیشتر بود که از لحاظ آماری، LDL معنی‌دار بود (05/0>P). در خصوص شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی، میزان مالون‌دی‌آلدئید به طور معنی‌داری کاهش و ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی، افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P<). در شمارش جمعیت باکتریایی‌ مدفوع نیز مشخص شد که تعداد کلیفرم و جمعیت باکتریایی اشریشیاکلی به‌طور معنی‌داری در تیمار حاوی عصاره مالت جو نسبت به تیمار کنترل کاهش داشت (05/0P<)، به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد، استفاده از سطح 10 گرم عصاره مالت جو درکیلوگرم جیره غذایی جوجه‌شترمرغ‌ها سبب بهبود عملکرد، تقویت سیستم ایمنی، افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و کاهش جمعیت باکتری‌های مضر مدفوع گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of barley malt extract in diet on growth performance, blood parameters and fecal bacterial population in ostrich chicks

نویسندگان [English]

  • Behnam Ahmadipour
  • Ahmad Razavi
  • Fariborz Khajali
  • Saeid Karimi

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

چکیده [English]

In this study, the effects of different levels of barley malt extract (BME) in the diet of ostrich chicks (one to 120 days old) on growth performance, some blood and serum parameters and bacterial population of feces were investigated. A total number of 48 day-old ostrich chicks were randomly assigned to four treatments including different levels of barley malt extract (0, 5, 10, and 15 g/kg of basal diet) in a 120-day trial. The results showed that the use of malt extract increased weight gain and improved feed conversion ratio in the final period (P <0.05). Also, the number of heterophils and the ratio of heterophils to lymphocytes were decreased in the treatments containing BME. The levels of triglycerides, cholesterol, LDL, HDL and VLDL were significantly (P <0.05) increased. The concentration of malondialdehyde was significantly decreased whereas the total antioxidant capacity showed a significant increase (P <0.05). The number of coliforms and Escherichia coli bacterial population was significantly reduced in the treatments containing BME compared to the control treatment (P <0.05). It can be concluded that the use of BME in the diet of ostrich chicks improved immune function, antioxidant capacity and reduced the population of harmful bacteria. In general, the results of this study showed that the use of 10 g of BME per kg of diet shows the best performance in ostrich.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ostrich
  • Barley malt Extract
  • Growth
  • Blood Parameters
  • Antioxidant Capacity"