بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

2 1- گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22034/ijvcs.2022.10175.1005

چکیده

امروزه شمارش سلول های سوماتیک و کشت باکتریایی شیر استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو در نظر گرفته می شوند. اما دقت تشخیصی این آزمایش ها پایین است. برای شناسایی مبتلایان نیاز به بیومارکرهای جدیدی با درستی بالینی بالایی است. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در التهاب پستان تغییر می یابند. هدف از این پژوهش تعیین ارزش تشخیصی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری است. تعداد 90 راس گاو شیری نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند به طور تصادفی از گاوداری صنعتی اطراف یاسوج انتخاب شدند. از این تعداد، 55 راس گاو بر اساس بالاتر بودن تعداد سلول های سوماتیک از cells/mL 130×1000 و مثبت شدن تست ورم پستان کالیفرنیایی حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرا گرفتند. فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شیر با استفاده از کیت های تجاری شرکت رنداکس انگلستان تعیین گردیدند. حساسیت، ویژگی تشخیصی و نقطه برش با استفاده ازمنحنی راک محاسبه شد. میانگین گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور معناداری نسبت به گاوهای سالم به ترتیب بالاتر و پایین تر بود. گلوتاتیون پراکسیداز شیر، دقیق ترین تست با حساسیت تشخیصی و ویژگی 100% در نقطه برش U/mlI 37 بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعیین پارامترهای استرس اکسیداتیو از جمله تعیین گلوتاتیون پراکسیداز در شیر می تواند به عنوان یک بیومارکر قابل اعتماد در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant enzymes activity (SOD and GSH-Px) in the milk of cows with subclinical mastitis

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Ommolbanin Ghasemian 1
  • Farshad Kayedi 2

1 Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran

2 Department of Veterinary, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushta, Iran

چکیده [English]

Currently, somatic cell count (SCCs) and bacterial culture are considered as the golden standard of detecting bovine subclinical mastitis. The above- mentioned tests have a low diagnostic accuracy. For identification of infected animals, new biomarkers with high diagnostic accuracy are needed. The antioxidant enzymes change during mastitis, The objective of this study was to determine the diagnostic value of the GSH-PX and SOD for the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows.
A total of 90 clinically healthy cows were randomly selected from dairy farms in Kohgiloye and Boyr Ahmad province, Yasouj. Of these, 55 cows were considered to be affected by subclinical mastitis based on a SCC higher than 130 × 1000 cells/mL of milk and positive CMT results of milk samples obtained from at least one of the quarters.
Skimmed milk GSH-PX and SOD activites were measured using commercial kits (Randox Laboratories). Diagnostic sensitivity and specificity and cut-off points for each test were determined via receiver-operating characteristics curve (ROC) analysis.
Significant increase and decrease in the mean activites of GSH-PX (P < 0.0001) and SOD (P < 0.05) were found in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis respectively. Milk GSH-PX was the most accurate test with 100% sensitivity and 100% specificity at cutoff point of > 37 IUl/ml.
The results of present study showed that the measurement of oxidative stress parameters such as GSH-PX activity in milk sample could be used as reliable biomarker for detection of bovine subclinical mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glutathion peroxidase (GSH-px)
  • Superoxide dismutase (SOD)
  • Biomarker
  • Subclinical mastitis
  • Bovine