تأثیر جیره‌های انتظار زایش دارای زئولیت بر تولید شیر،کیفیت آغوز و مشکلات پیرامون زایمان در گاو نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد پیشوا (ورامین).

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد ورامین-پیشوا

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد پیشوا (ورامین).

10.22034/ijvcs.2022.10221.1011

چکیده

اثر تغذیه‌ی جیره‌های دارای زئولیت بر صفات تولیدی و تولید مثلی تعداد60 رأس گاو هلشتاین اواخر آبستنی با طرح کاملاَ تصادفی بررسی شد. جیره‌ها شامل: 1) جیره‌ی پایه بدون زئولیت (شاهد) 2) جیره‌ی پایه + 75/0 درصد زئولیت و 3) جیره‌ی پایه + 5/1 درصد زئولیت بودند. بر اساس نتایج به دست آمده گروه شاهد تولید شیر خام و مصرف ماده خشک و انرژی بهتری داشت، اما بازده‌ی خوراک در گاوهای مصرف کننده زئولیت بیشتر بود (01/0P≤). مصرف پروتئین، NDF و ADF و تولید شیر تصحیح شده (4 %)گروه‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت؛ درصد چربی شیر گاوهای مصرف کننده‌ی زئولیت بیشتر از شاهد بود (01/0P≤)، اما درصد پروتئین، لاکتوز و SNF اختلاف معنی‌دار نداشت. غلظت پلاسمایی کلسیم کل، یونیزه و نسبت بین آن‌ها در هنگام زایمان مشابه بود ولی در 6، 12 و 24 ساعت بعد از زایمان در گاوهای مصرف کننده‌ی زئولیت بیشتر بود (01/0P≤). فراوانی هیپوکلسیمی و اختلالات بعد زایمان در گروه شاهد بیشتر از دو گروه دیگر بود (01/0P≤). امتیاز بدنی و کیفیت آغوز گاوهای مصرف کننده‌ی زئولیت بیشتر از شاهد بود (01/0P≤). با توجه به نتایج این پژوهش، مصرف زئولیت در سطح 5/1 درصد ماده‌ی خشک جیره قبل از زایش قابل توصیه است و در مقایسه با سطح 75/0 درصد زئولیت و گروه شاهد تأثیر بهتری بر کنترل غلظت کلسیم خون و بهبود صفات تولیدی و تولید مثلی گاوها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of zeolite containing preparturient diets on milk production, colostrum quality and postpartum problems in Holstein cow

نویسندگان [English]

  • Nader Salman Movahedi 1
  • Farhad Foroudi 2
  • Naser Karimi 3
  • Mohammadreza Abedini 3
  • Kazem Karimi 3

1 Department of Animal Science, Agricultural Faculty, Tehran Islamic Azad University, Varamin-Pishva branch

2 Department of Animal Science, Agricultural Faculty, Tehran Islamic Azad University, Varamin-Pishva branch.

3 Department of Animal Science, Agricultural Faculty, Tehran Islamic Azad University, Varamin-Pishva branch

چکیده [English]

Effect of zeolite in preparturient diet on production, and reproduction traits in a completely randomized design with repeated measurements in time was studied. Diets included: 1) Control group (without zeolite), 2) Control+0.75% Zeolite, and 3) Control+1.5% zeolite. Dietary Ca was based of NRC recommended. The diets were fed to the animals during the last 15 days of gestation. After calving, all animals were fed with the same diet and their performance was evaluated. The control group had better raw milk production, and dry matter and energy intakes, but feed efficiency was higher in zeolite-consuming cows (P≤0.01). Protein, NDF and ADF intakes and corrected milk production (4%) were not significantly different among the groups. The milk fat percentage of zeolite-consuming cows were higher than the control (P≤0.01), but the percentages of protein, lactose and SNF were not significantly different. Plasma concentrations of total Ca, Ca++ and their ratio were similar during calving, but higher in zeolite-consuming cows at 6, 12 and 24 h postpartum (P≤0.01). The frequency of hypocalcaemia and postpartum disorders were higher in the control group than the other two groups (P≤0.01). Body condition score and colostrum quality of zeolite-consuming cows were higher than the control (P≤0.01). According to the results of this research, the use of zeolite at the level of 1.5% DM of preparturient diet is recommended and compared to the level of 0.75% DM and control group, it has a better effect on controlling blood Ca concentration and improving the production and reproductive traits of cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colostrum
  • Fresh cows
  • Milk yield
  • Reproduction
  • Zeolite