مقایسه اثر تزریق تک دوز و دو دوز ویتامین ای- سلنیوم در دوره انتظار زایش بر عملکرد تولیدمثلی و تولید شیر در گاو نژاد هولشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز- ایران

2 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

3 دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز- ایران

4 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد- ایران

5 استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، لرستان- ایران

10.22034/ijvcs.2022.13329.0

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات افزایش تزریق مکمل ویتامین E و سلنیوم در دو بازه زمانی در دوران انتقالی قبل از زایمان روی شاخص‌های عملکرد تولید مثلی و همچنین شاخص‌های مربوط به تولید شیر در گاوهای شیری بود. در این پژوهش تعداد 247 رأس گاو شیری ماده در دوران انتقال قبل از زایمان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آ یک دوز ویتامین E و سلنیوم در روز 250 آبستنی به صورت تزریقی و گروه ب دو تزریق ویتامین E و سلنیوم در روزهای 250 و 270 آبستنی، دریافت کردند. براساس نتایج این پژوهش شاخص‌های تولید مثلی گاوهای مورد پژوهش گروه ب در مقایسه با گروه آ تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. تزریق دوباره ویتامین E و سلنیوم موجب تغییر معنی‌دار در تولید شیر در ماه‌های مختلف بعد از زایمان و تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در گروه ب در مقایسه با گروه آ نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکرار تزریق ویتامین E و سلنیوم در دوران قبل از زایمان موجب بهبود برخی از شاخص-های تولیدمثلی می‌شود ولی تاثیری روی برخی دیگر از فاکتورهای تولیدمثلی و همچنین میزان تولید شیر و تعداد سلول‌های سوماتیک ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of single-dose and double-dose injection of vitamin E-selenium during Late Pregnancy on Production and Reproductive Performance in Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hajibemani 1
  • Habibolah Rashidzadeh 2
  • Javad jafari 3
  • Shahab Momeni 4
  • Roohollah Dehqani Tafti 5

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz- Iran.

2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran.

3 DVM student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz- Iran.

4 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Brach, Islamic Azad University, Shahrekord-Iran.

5 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Lorestan-Iran.

چکیده [English]

The appropriate effects of supplementation with minerals and vitamins on reproductive performance have been well studied before. The object of this study was to determine the effect of prepartum supplementation with vitamin E and selenium on milk yield and reproductive performances in dairy cows. In this study, 247 Holstein dairy cows were selected during prepartum transitional period and divided randomly into two groups. A group: a single injection of vitamin E + selenium at Day 250 of gestation and B group: two injection of vitamin E + selenium at days 250 and 270 of gestation. Indices of reproductive performance, milk yield and milk somatic cell count were compared between two groups. There was no significant difference in reproductive indices in B group compared to A group. Milk yield in different month of after calving and somatic cell count did not show any significant difference between groups. In summary, the results of this study showed that use of extra supplementation with vitamin E and selenium in prepartum period did not significantly affect reproductive parameters, milk yield and the somatic cell count.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitamin E and selenium
  • reproductive indices
  • milk yield
  • somatic cell count