بررسی تأثیر ابتلا به آندومتریت بالینی بر پاسخ به درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه لرستان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

10.22034/ijvcs.2022.13392.0

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه بازدهی تولیدمثلی در پی راهبردهای درمانی کیستهای تخمدانی باتوجه به وضعیت آندومتریت در گاوهای شیری بود. تعداد 94 رأس گاو که مبتلا به کیست فولیکولی تشخیص داده شدند به‌طور تصادفی با در نظر گرفتن وضعیت آندومتریت به سه گروه درمانی تقسیم شدند. گروه شاهد که هیچ درمانی دریافت نکردند، گروهی که درمان هورمونی با تزریق عضلانی 200 میکروگرم هورمون آزاد-کننده گنادوتروپین‌ها و 500 میکروگرم پروستاگلندین F2aدریافت کردند، و گروهی که همان درمان هورمونی به همراه تخلیه کیست انجام می‌شد. تأثیر درمان‌ها بر میزان بهبودی کیست، عملکرد تولیدمثلی گاوها بصورت مجزا در گاوهای مبتلا به آندومتریت، گاوهای فاقد آندومتریت و کل گاوها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. درصد بیشتری (%9/68) از گاوهای دارای کیست‌ تخمدانی مبتلا به آندومتریت بودند.میزان بهبودی گاوهای کیستیک مبتلا به آندومتریت و در کل گاوهای کیستیک (بدون در نظر گرفتن وضعیت ابتلا به آندومتریت) در گروه درمانی هورمون به همراه تخلیه کیست (به ترتیب %5/87 و %6/82) در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب%9/42; 02/0 = P و %2/46; 02/0 = P) و گروه درمانی هورمون به تنهایی (به ترتیب %5/52; 01/0 = P و %6/59; 04/0 = P) به طور معنی‌دار بالاتر بود، ولی بقیه فاکتورهای تولیدمثلی بین گروه‌های درمانی تفاوت آماری معنی‌دار وجود نداشت. بر اساس نتایج مطالعه حاضر وجود آندومتریت همزمان با کیست تخمدانی بر روی درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاو اثر منفی معنی‌داری ندارد و درمان تخلیه کیست در کنار درمان هورمونی در شرایط آندومتریتی متفاوت با موفقیت قابل استفاده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of clinical endometritis on response to treatment of ovarian follicular cyst in dairy cows

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hajibemani 1
  • Habibolah Rashidzadeh 2
  • Rooholah Dehghani-Tafti 3
  • Hossein Sheikhalislami 1
  • Taghi TaktazHafshejani 4

چکیده [English]

The objective of the present study was to evaluate e the reproductive performance following the treatment protocols for ovarian follicular cysts according to the status of endometritis in dairy cows.. A total of 94 dairy cows with ovarian follicular cysts with considering the condition of endometritis were randomly divided into three treatment groups: Group 1: Control group did not receive any treatment, Group 2 that received 200 µg Gonaderoline plus 500 µg Cloprostenol and Group 3 that received the same hormone therapy plus aspiration of ovarian follicular cysts. The response to treatment of ovarian follicular cyst, reproductive performance of cows with, without endometritis and total cows was statistically analyzed using the SPSS software. A higher percentage (68.9%) of cows with ovarian cysts had endometritis. The percentage of cows that respond to treatment of ovarian follicular cyst was significantly higher in cows of with endometritis and total cows in hormonal applications plus cyst aspiration group (87.5% and 82.6%, respectively) compared to control (42.9% P= 0.02 and 46.2%, P= 0.02 respectively) and only hormonal applications (52.5% P= 0.01 and 59.6%, P= 0.04 respectively) groups, but no statistically significant differences were found in reproductive performance among the treatment groups. According to our results, the presence of endometritis at the same time as ovarian cysts has no significant negative effect on the treatment of ovarian follicular cysts in cow and the treatment of cyst with treatment of follicular cysts with hormonal applications plus cyst aspiration method can be used successfully in different endometritis conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follicular cyst
  • Endometritis
  • Treatment
  • Dairy cow