بررسی اثر ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

2 استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.13849.1017

چکیده

مطالعات متعددی در سال‌های اخیر در رابطه با ارزیابی اثرات پروبیوتیک‌ها در ماهیان صورت گرفته است و اثرات مثبت آن‌ها بر پارامترهای مختلف ماهیان گزارش شده است. در این تحقیق اثر رژیم خوراکی حاوی باکتری ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی گردید. بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی 2±115 گرم به طور کاملا تصادفی در یک گروه شاهد و یک گروه تیمار با سه تکرار در مخازن توزیع شده و به ترتیب با دو جیره آزمایشی حاوی صفر و 3گرم پودر باکتری ویسلا کانفوسا به ازای هر 10 کیلوگرم غذا (شمارش باکتریایی CFU107×3 در گرم جیره غذایی) به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، نمونه‌های بافتی از قسمت‌های مختلف روده برداشت و در فرمالین 10درصد ثابت شد. پس از آماده سازی بافتی، رنگ آمیزی مقاطع به کمک هماتوکسیلین-ائوزین صورت گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای مورفولوژی نظیر طول و عرض پرز در روده قدامی و خلفی گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشته‌است (05/0P<). براساس نتایج بدست آمده پروبیوتیک ویسلا کانفوسا می‌تواند تاثیرات مثبت روی بافت روده داشته و منجر به افزایش سطح جذب آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Weissella confusa on the intestinal structure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kahyani 1
  • Shafigh Shafiei 2
  • Esmaeil Pirali-Kheirabadi 1

1 Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 Assistant professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

In recent decades, several studies have been performed on the evaluation of probiotics in fish and their positive has been reported on different species. In this study, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with 115±2 g average initial weight were randomly assigned to tanks and fed with different levels of Weissella confusa (0 [control] and 3 g W. confuca powder per 10 Kg diet [3× 107 CFU/g count]) for 8 weeks. At the end of the experiment, tissue samples were taken from different parts of the intestine and fixed in 10% formalin. After tissue preparation, sections were stained with hematoxylin-eosin. The results showed that morphology parameters including villi length and width in the anterior and posterior intestines of the treatment group were significantly increased compared to the control group (P<0.05). According to the results, W. confusa probiotic can have positive effects on intestinal morphology and its absorptive surface area in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weissella confusa
  • Morphology
  • Intestine
  • Oncorhynchus mykiss