بررسی اثر هوماتروپین موضعی 2 درصد روی قطر مردمک (PD)و فشار داخلی چشم (IOP) در چشم اسب های سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22034/ijvcs.2022.10188.1007

چکیده

یووه‌آیتیس راجعه اسب (Equine recurrent uveitis) یک بیماری چشمی مهم است که با مزمن شدن آسیب‌های التهابی باعث تغییرات ثانویه چشمی ماننددر رفتگی لنز، گلوکوم و تخریب شبکیه میشود و در نتیجه شایعترین علت نابینایی در اسبها در جهان است. هوماتروپین بعنوان یک داروی میدریاتیک با اتساع مردمک و شل شدن عضلات مژگانی در طول التهاب حاد مجرای عنبیه مورد استفاده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قطره چشمی هوماتروپین 2% بر روی فشار داخلی چشم (Intra Ocular Pressure) و قطر مردمک و دراسب های سالم است. به همین منظور تعداد 20 راس اسب به ظاهر سالم و از نژاد دوخون با محدوده سنی 14- 5 سال و محدوده وزنی 310-220 کیلوگرمانتخاب شدند. در هر مرحله پارامترهای IOP و اندازه مردمک، قبل از مصرف قطره، اندازه‌گیری شد. سپس به فاصله 15، 30، 60 و120 دقیقه بعد از آخرین قطره، اندازه‌گیریها تکرار شدند. سپس داده‌ها با استفاده از آنالیز یکطرفه ANOVA بررسی شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین گروه تیمار و شاهد در اسب‌های مورد مطالعه برای تعیینIOP تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد و هوماتروپین موجب کاهشIOP در زمان‌های 15، 30 و 60 دقیقه در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0.05). در این مطالعه اثرات داروی هوماتروپین بر قطر مردمک معنی‌دار نبود. مطالعه تکمیلی در خصوص تاثیر داروی هوماتروپین در درمان بیماری ERU در اسبهای مبتلا به این بیماری توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of topical homatropine on pupil diameter (PD) intraocular pressure (IOP) in the normal horse eye

نویسندگان [English]

  • sepideh Rezaei 1
  • saeed ozmaie 2
  • Ahmad Asghari 1

1 1- Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic AzadUniversity, Tehran, Iran

2 Department of clinical science, Science and research branch, Iran

چکیده [English]

Recurrent equine uveitis (ERU) is an important eye disease that causes secondary ocular changes such as lens dislocation, glaucoma, and retinal damage as chronic inflammatory lesions become chronic, making it the most common cause of blindness in horses worldwide. Homatropin is used as a mydriatic drug with pupil dilation and ciliary muscle relaxation during acute iris inflammation. The aim of this study was to evaluate the effect of Homatropin 2% eye drops on pupil diameter and intraocular pressure (IOP) in healthy horses. For this purpose, 20 apparently healthy horses of cross breed with an age range of 5-14 years and a weight range of 310-220 kg were selected. At each stage, IOP parameters and pupil size were measured before dropping, then repeated 15, 30, 60 and 120 minutes after the last drop. Data were then analyzed using one-way ANOVA analysis. The present study showed that there was a statistically significant difference between the treatment and control groups in the studied horses to determine IOP and homatropin decreased IOP at 15, 30 and 60 minutes compared to the control group (P <0.05). In this study, the effects of homatropin on pupil diameter were not significant. A supplementary study on the efficacy of homatropin in the treatment of EUR disease in horses with this disease is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recurrent uveitis
  • Homatropin
  • Intraocular pressure
  • Pupil diameter
  • Horse