اثر محافظتی گیاه خرفه بر آسیب‌های توکسیک ناشی از بوسولفان در دستگاه تولید مثلی نر در مدل حیوانی رت نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

2 گروه دامپزشکی، واحد بهبهان ،دانشگاه ازاد اسلامی، بهبهان، ایران

10.22034/ijvcs.2022.10192.1009

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی و محافظتی عصاره گیاه خرفه بر آسیب‌های توکسیک ناشی از تجویز بوسولفان بر برخی شاخص‌های اسپرمی در دستگاه تناسلی مدل رت نر بود. 40 سر موش نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250-280 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 10 تایی شامل، گروه‌های دریافت کننده بوسولفان، بوسولفان+غلظت 5 درصد عصاره خرفه، بوسولفان+غلظت 10 درصد عصاره خرفه به مدت 5 هفته و گروه کنترل تقسیم شدند. میانگین شاخص‌های اسپرمی ماننددرصد اسپرم‌های زنده، اسپرم‌های متحرک پیش رونده در هرگروه مقایسه شدند. میزان فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز،کاتالاز و مالون دی-آلدئید در بیضه رت ها ارزیابی و مقایسه شد، همچنین بررسی‌های بافت‌شناسی در گروه‌های مختلف انجام شد.میانگین هر سه شاخص اسپرم به طور معنی‌داری در گروه بوسولفان نسبت به همه گروه‌ها کاهش نشان داد (05/0P<). بیشترین میزان مالون دی‌آلدئید و کمترین فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز مربوط به گروه بوسولفان، سپس هر دو غلظت عصاره خرفه و گروه کنترل بود (05/0P<). فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه‎‌های بوسولفان و دو غلظت 5 و 10% عصاره خرفه اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P>) و گروه کنترل بیشترین فعالیت آنزیمی کاتالاز نسبت به سایر گروه‌ها نشان داد (05/0P<). نتایج هیستوپاتولوژی، نشان از بالاتر بودن امتیازدهی جانسون در هر دو گروه درمانی نسبت به گروه بوسولفان و کمتر بودن آن نسبت به گروه کنترل داشت(05/0P<). نتایج نشان داد، عصاره خرفه بدون وابستگی به غلظت می‌تواند اثرات توکسیک ناشی از بوسولفان در دستگاه تولید مثلی نر و اسپرماتوژنز را از طریق کاهش اکسیداسیون اسیدهای چرب غشا و افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The protective effect of portulaca oleracea on toxic damages induced by busulfan in reproductive system in a male rat model

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Ommolbanin Ghasemian 1
  • Forutan Salehinezhad 2

1 Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran

2 Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the antioxidant and protective effects of portulaca oleracea extract on toxic damage induced by busulfan administration on some spermatic parameters in the male rat reproductive system. 40 adult male Wistar rats weighing 250-280 g were randomly divided into 4 groups of 10 as following the groups receiving busulfan, busulfan + 5% portulaca oleracea extract, busulfan + 10% portulaca oleracea and control.Mean sperm parameters such as percentage of live, motile and progressive sperm in each group were compared.The activity of superoxide dismutase (SOD) and catalase enzymes, and malondialdehyde (MDA) and total protein levels and histology in the rat testes were evaluated and compared. The mean of all three sperm parameters decreased significantly in the busulfan group compared to all groups (P<0.05). The highest levels of MDA and the lowest activity of SOD belonged to busulfan group followed by both concentrations and control groups (P<0.05). The activity of catalase enzyme in Busulfan groups and both concentrations of portulaca oleracea did not differ significantly (P>0.05), and the control group showed the highest activity of catalase in comparison with other groups (P<0.05). The results of histopathology also showed higher scores in both treatment groups than the busulfan group and its lower than the control group (P<0.05). The results showed that portulaca oleracea regardless to concentration could reduce the toxic effects of busulfan in a reproductive system and spermatogenesis by reducing the oxidation of membrane fatty acids and increasing the activity of SOD enzyme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Busulfan
  • portulaca oleracea
  • Catalase
  • MDA
  • Superoxide Dismutase
  • sperm parameters