اندازه‌‌گیری برخی شاخص‌های مربوط به تاندون‌ها و لیگامان‌های ناحیه کف دستی (متاکارپ) اسب‌های ‌سالم نژاد دره شوری با کمک اولتراسونوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

10.22034/ijvcs.2022.13450.0

چکیده

تاندون‌ها و لیگامان‌های موجود در ناحیه کف دستی همواره در معرض آسیب‌های ناشی از ضربه‌ها و بیماری‌های مربوط به اندام حرکتی هستند. ارزیابی اولتراسونوگرافی امکان مشاهده ساختارهای تاندونی و لیگامان‌ها و نیز آسیب‌های وارد شده به آن‌ها را ممکن می‌سازد. بررسی وضعیت ترمیم با روش اولتراسونوگرافی قابل انجام است. این پژوهش روی 5 راس اسب دره شوری سالم با میانگین سن 38/5±8/13 سال و ارتفاع 15/13±8/128 سانتی‌مترانجام گرفت. هیچ‌کدام از اسب‌های مطالعه شده، مشکل اندام حرکتی به صورت بالینی نداشتند. پس از کوتاه کردن و تراشیدن موها، کف دست (از پایین کارپ تا بالای فتلاک) به 6 ناحیه و4 سطح (1، 2، 3 و4) در نمای عرضی و 2 سطح (1 و 2) در نمای طولی تقسیم شدند. سونوگرافی در حالت وزن‌گیری کامل در اندام‌های حرکتی قدامی چپ و راست و با پروب خطی و فرکانس 12 مگا‌هرتز انجام گرفت و شکل، جهت، ارتباط و اندازه‌گیری ساختار‌های تاندونی و لیگامان‌های کف دستی شامل تاندون خم کننده سطحی بند انگشتی، تاندون عمقی بند انگشتی، لیگامان فرعی تاندون خم کننده عمقی، لیگامان معلقه، در 6 ناحیه در نماهای ‌عرضی و طولی انجام گرفت که کلیه اندازه‌های به دست آمده از شاخص‌های عنوان شده در این مطالعه تفاوت معنی‌داری را در اندام‌های حرکتی قدامی چپ و راست نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some ultrasonographic measurements of metacarpal tendons and ligaments in sound Dareh-shori horses

نویسندگان [English]

  • roham vali 1
  • ali pasandipour 2

2 Department of clinical sciences, school of veterinary medicine, islamic azad university, kazerun, iran

چکیده [English]

Tendons and ligaments in palmar aspect of metacarpus are always exposure to injuries resulting from traumas and diseases of limbs. Ultrasonographic evaluation enables observation of the tendons and ligaments injuries and diseases of limbs. Ultrasonography is currently being used to assess tendon/ligament healing. This study was conducted on 5 healthy Dareh-shori horses with a Mean age of 13.8±5.38 years and height of 128.8±13.15 cm. Non of the horses have clinically disorders in front limbs. After clipping and washing, the area between accessory carpal bone and fetlock joint was divided into 6 zones and 2 levels in sagittal and 4 levels in transverse view. ultrasonography was performed with a linear transducer 12 MHZ Frequency on both front limbs in full weight bearing. Measurements of tendons and ligaments such as Superficial digital flexor tendon, Deep digital flexor tendon, Inferior check ligament and Suspensory ligament were done both sagittal (1 and 2) and transverse (1, 2, 3 and 4) view. Transverse ultrasonogram were made to get the measurements such as thickness, width and cross- sectional area of tendons and ligaments. Echogenicity and fibrillary pattern of tendons and ligaments were assessed in longitudinal images. Results of this study showed no significant differences was found between the amounts of the right and left front limbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • Tendons and Ligaments
  • Front feet
  • Dareh- Shori horses